De interesse in het begrijpen van hoogbegaafde volwassenen groeit onder gezondheidsprofessionals, onderzoekers, onderwijzers en hoogbegaafde volwassenen zelf. Een onlangs in Roeper Review gepubliceerde studie bracht internationale experts bij elkaar die hoogbegaafde volwassenen bestuderen of met hen werken. Dit om inzicht te krijgen in wat zij denken over de staat van het onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen en wat ze nodig achten om het onderwerp vooruit te helpen. Ik, voorzitter van Stichting Hoogbegaafd! Dr. Alice K. Burridge, was een van de panelleden van deze studie.

Drie ronden van een Delphi-studie, waarbij 76 experts uit 14 landen betrokken waren, identificeerden negen thema’s verwant aan hindernissen, prioriteiten en te nemen actie, alsmede zes belangrijke aanbevelingen. Er werd een algemene consensus bereikt voor de nood aan interdisciplinair onderzoek en een multiculturele aanpak. Een verscheidenheid aan visies bestond over hoe verder te gaan met verschillende en mogelijk conflicterende concepten van hoogbegaafdheid. De zes aanbevelingen vonden brede steun van het multidisciplinaire panel, waarbij belangrijke meningsverschillen bestonden op het vlak van methodologische voorkeuren en conceptuele definities. De studie bevat ook een blik op de implicaties voor verder onderzoek.

Het onlangs gepubliceerde wetenschappelijke artikel is een eerste uit een tweeluik. Het gaat over de totstandkoming van de studie en vat de resultaten van het gehele Delphiproces samen, inclusief aanbevelingen. Het tweede paper moet nog gepubliceerd worden en bouwt voort op het eerste door de veelzijdigheid aan visies, zoals geformuleerd door de panelleden, nader te belichten. Ik zal de visies, zoals vanuit Stichting Hoogbegaafd! vertegenwoordigd, in een vervolgartikel op deze website delen zodra de tweede studie is gepubliceerd.

De zes aanbevelingen

 1. We moeten een onderzoeksprogramma afbakenen dat een veelzijdigheid aan visies faciliteert. Uiteenlopende en divergente visies bestaan, zoals te verwachten valt in een nieuw onderzoeksgebied met nog maar weinig publicaties. Hoewel er wat speelruimte is, zal de toepassing van verschillende zienswijzen uiteindelijk onze kennis verbreden en voortijdige vernauwing, stopzetting of fragmentatie van concepten voorkomen.
 2. Helder geformuleerde onderzoeksvragen zijn essentieel voor het ontwerpen van studies en het opbouwen van kennis in dit nieuwe onderzoeksgebied. Veel van het bestaande onderzoek aan hoogbegaafde volwassenen is theorie-neutraal en onderzoeksvragen geven er veel richting of sturing aan.
 3. De bestaande beschrijvende en conceptuele modellen van hoogbegaafdheid bij volwassenen zijn grotendeels ongetoetst. De waarde van deze modellen moet worden uitgediept en getoetst door de onderzoeksgemeenschap, en dat in samenwerking met degenen die werken met hoogbegaafde volwassenen in specifieke contexten en met hoogbegaafde volwassenen zelf.
 4. De context is belangrijk! Onderzoekers zullen kennis moeten opbouwen over hoogbegaafde volwassenen in een grote verscheidenheid aan contexten, waaronder domeinen, fysieke omgevingen, rollen, culturen, families en levensfasen. Samenwerking en het delen van informatie is nodig. Het onderzoek zal waarschijnlijk traditionele disciplinaire grenzen overstijgen.
 5. Het debat over het gebruik van het woord hoogbegaafdheid kan het onderzoek op een zijspoor zetten. Op dit moment valt er weinig te winnen bij het zoeken naar ‘betere’ woorden. Grondigheid en helderheid zijn nodig bij het gebruik van termen. Het is mogelijk wel bruikbaar om contextspecifieke houdingen richting het woord hoogbegaafdheid af te tasten.
 6. Het onderzoek moet zodanig worden gekaderd, dat het de complexiteit van het fenomeen omvat, zonder aanname van een universele definitie van hoogbegaafdheid bij volwassenen in verschillende domeinen. Dit beperkt mogelijk de steekproefomvang en maakt het lastiger om de variabelen voor kwantitatief onderzoek te controleren. Sterke kwalitatieve en mixed-methods studies (inclusief casestudies en longitudinaal onderzoek) kunnen relevante en zinvolle informatie opleveren zonder de conceptuele grenzen voortijdig te definiƫren.

De negen belangrijkste thema’s

De negen meest naar voren gebrachte thema’s omvatten de hindernissen, prioriteiten en belangrijkste acties.

Hindernissen

 • Fragmentatie van het onderzoeksveld: silovorming in onze kennis met een discrepantie tussen onderzoek en praktijk, een zwakke of gefragmenteerde onderzoeksbasis;
 • Conceptuele verschillen of verwarring: conflatie, resultatentransfer is niet mogelijk, modellen zijn niet getoetst;
 • Problemen met het woord hoogbegaafd: zorgen over het stigma rondom het woord hoogbegaafdheid, het ontstaan van een patstelling.

Prioriteiten

 • Hoogbegaafdheid is een contextueel ingebed fenomeen: levensloopbenadering, multiculturele lens;
 • Begrip van de doorleefde ervaringen van hoogbegaafden: de stem en het verhaal van hoogbegaafde volwassenen zelf, relevante onderzoeksmethoden;
 • Erken, maar beperk niet de complexiteit: heterogeniteit binnen de populatie hoogbegaafde volwassenen, holisme, de kwestie van domeinen.

Acties

 • Koppel onderzoek en praktijk: wederzijds informerend, contextspecifiek onderzoek;
 • Bevorder de kennis en genereer bewustzijn: de publieke bewustwording moet betrouwbaar, toegankelijk en relevant zijn, noodzaak van initiatief omtrent strategisch onderzoek en publieke bewustwording;
 • Initieer interdisciplinaire projecten: oprichten van netwerken die specifiek gericht zijn op de context en levensloop van hoogbegaafde volwassenen, onderzoek financieringsmogelijkheden, initiatieven voor interdisciplinair onderzoek in samenwerkingsverband.

Wat draagt Stichting Hoogbegaafd! bij aan deze thema’s?

Geen enkele onderzoeksgroep, organisatie of professional heeft alle middelen in pacht om zich te wijden aan alle genoemde thema’s en aanbevelingen. Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden en draagt op die manier ook bij aan de kennis en emancipatie van hoogbegaafde volwassenen.

Verbinden

Het verbinden vindt plaats door te zinspelen op de stem en het verhaal van hoogbegaafde volwassenen zelf, verschillende levensfases in acht te nemen, de heterogeniteit binnen de populatie hoogbegaafde volwassen te erkennen en faciliteren en niet over, maar met hen in gesprek te gaan. Dat doet de stichting onder andere met bijeenkomsten voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde volwassenen, een e-magazine met onder andere vele ervaringsverhalen van hoogbegaafde en uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen en een zeer uitgebreide online community voor hoogbegaafde, dubbel bijzondere en uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen met oog voor verschillende contexten en interesses waarin hun hoogbegaafdheid tot uiting komt, in toenemende mate ook internationaal.

Informeren

Het informeren vindt plaats door in toenemende mate publieke bewustwording te creƫren in de vorm van media-uitingen en grotere evenementen.

Onderzoeken

Het onderzoeken vindt plaats door deelname aan panels zoals bovengenoemde en door samenwerkingen en kritisch meedenken met wetenschappers (gepromoveerd+) ten aanzien van doelgerichtheid van het onderzoek, onderzoeksverspreiding en doelgroepenbereik.

Brown M, Peterson ER, Rawlinson, 2020. Research with gifted adults: what international experts think needs to happen to move the field forward. Roeper Review 42(2):95-108.

Wij steunen jou. Steun jij ons ook?

NU DONEREN

Ā© Vertaling en aanvullende tekst Alice K. Burridge van Green Writing | Stichting Hoogbegaafd!