Manifest hoogbegaafdenonderwijs

Op naar hoogbegaafdenonderwijs dat past!

De Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! heeft onderstaand Manifest Hoogbegaafdenonderwijs opgesteld. Wij roepen op tot onderwijs dat voldoet aan de ontwikkel-, leer-, en ondersteuningsbehoefte van hoogbegaafde kinderen.

Het manifest kreeg tot 16 april (2021) 2150 ondertekeningen en werd toen naar de politiek gestuurd. Het kan niet meer ondertekend worden, maar blijft beschikbaar.

Het recht op (passend) onderwijs. Een mooi streven, maar helaas geen realiteit voor een groot deel van de (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen in Nederland. Er is de laatste jaren meer en meer aandacht gekomen voor hoogbegaafdheid en er wordt op meerdere plekken in Nederland heel hard gewerkt om goed onderwijs voor deze kinderen vorm te geven. Maar de hiervoor opgerichte voorzieningen zijn schaars en slechts voor een beperkte groep hoogbegaafde kinderen toegankelijk en echt passend.

Het gevolg is dat psychisch gezonde kinderen – kinderen die als onbezorgde, positieve en hoopvolle kleuters hun schoolcarri√®re begonnen – reeds in hun vroege basisschooljaren door het schoolsysteem schoolgerelateerde klachten ontwikkelen (ziek worden), ‚Äėongewenst‚Äô gedrag vertonen, zichzelf ‚Äėuitzetten‚Äô, vastlopen op school, uitvallen of zelfs zeer ernstig beschadigd raken. Sommige leerlingen worden zelfs zorgkinderen die onder de Jeugdwet vallen, doorgaans zonder (passend) onderwijs door het leven gaan en soms zelfs in zorginstellingen belanden.

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat voldoet aan de ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoefte van het individuele kind (Kinderrechtenverdrag artikel 28). De Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd roept de overheid op om het recht op onderwijs na te leven, opdat ook in passend onderwijs voor elk hoogbegaafd kind zal worden voorzien. Hiertoe worden ervaringsverhalen van ouders en jongeren verzameld en is het Manifest Hoogbegaafdenonderwijs opgesteld.

We hebben naast heel veel kinderen en ouders ook instanties die direct en indirect in verbinding staan met deze doelgroep aan ons verbonden om een gemeenschappelijk geluid te laten horen.

We maken ons veel zorgen over:

 • De totale ontwikkeling van gezonde, leerbare en slimme kinderen, die n√ļ dagelijks vastlopen, uitvallen of zeer ernstig beschadigd raken;
 • Gezinslevens die worden ontwricht doordat ouders noodgedwongen hun baan opzeggen of in de ziektewet belanden.

Investeren in hoogbegaafdenonderwijs:

 • Zorgt voor verzilvering van kostbaar potentieel voor onze samenleving;
 • Reduceert de groeiende groep geregistreerde en niet-geregistreerde thuiszitters;
 • Dringt de torenhoge en stijgende jeugd- en zorgkosten terug, evenals ziektewet- en werkloosheidsuitkeringen;
 • Voorziet in de roep om werknemers met vaardigheden zoals kritisch denken, complex probleemoplossend vermogen, creativiteit en emotionele intelligentie in het bedrijfsleven;
 • Voorkomt bovenal heel veel persoonlijk leed voor kinderen, hun gezin en hun directe omgeving.

Er moet NU wat gebeuren om deze kinderen te helpen.

Onderwijs voor hoogbegaafden dat past!

Manifest Hoogbegaafdenonderwijs

Wij constateren dat

 • 2-3 % van de Nederlandse bevolking hoogbegaafd is;
 • Vele leerlingen – door kennisgebrek binnen het onderwijs – niet als hoogbegaafden herkend worden, ondanks het bestaan van signaleringsmogelijkheden voor het onderwijs;
 • Hoogbegaafde en uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen zich asynchroon ontwikkelen (oneven intellectuele, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling), sneller ontwikkelen en anders ontwikkelen. En dat zij intenser, complexer en bewuster leven, een grote behoefte hebben aan autonomie, rijkgeschakeerd voelen, nieuwsgierig, gedreven en creatief zijn, veel waarnemen en graag scheppingsgericht werken.
 • Veel hoogbegaafde kinderen zich eenzaam, afgewezen, buitengesloten en/of onverbonden voelen doordat er niet voldaan wordt aan de psychologische basisbehoefte die ieder mens heeft. Terwijl intrinsieke motivatie ontstaat door hieraan te voldoen.
 • Veel hoogbegaafden onderpresteren: ze presteren minder dan de voor de groep geldende norm, of ze presteren wel boven de norm, maar ver onder het niveau dat ze aankunnen;
 • Het merendeel van deze leerlingen geen onderwijs ontvangt dat aansluit op hun bijzondere onderwijsbehoeften, waarmee zij in staat zouden worden gesteld om zich naar behoren te ontwikkelen;
 • Er voor de uitzonderlijk hoogbegaafden of 145+-groep in Nederland in zijn geheel geen onderwijs best√°√°t dat aansluit op de wijze waarop deze groep in staat is om te leren en zich te ontwikkelen;
 • De aan de samenwerkingsverbanden verstrekte gelden voor hoogbegaafdenonderwijs tot op heden niet hebben geleid tot de noodzakelijke structurele en passende oplossingen;
 • De schoolbesturen het nalaten om te voorzien in goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, ondanks dat zij kunnen beschikken over voldoende publieke middelen, en er dus geen dekkend onderwijsaanbod wordt gerealiseerd;
 • Het ontbreken van passend onderwijs in strijd is met Artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag.

Tot gevolg hebbende dat

 • 60% van de hoogbegaafden geen passend middelbareschooladvies krijgt;
 • Een aanzienlijk deel van de hoogbegaafden uitvalt zonder een diploma te behalen;
 • Een aanzienlijk deel van de (uitzonderlijk) hoogbegaafden geen opleiding op niveau afmaakt;
 • Volledig gezonde en leerbare kinderen reeds op jonge leeftijd door het schoolsysteem dermate beschadigd raken dat ze veelal langdurige of zelfs levenslange fysieke, sociale en psychische problemen ontwikkelen;
 • Een aanzienlijk deel van de hoogbegaafden √©√©n of meerdere malen thuiszitter wordt;
 • Een deel niet meer in het onderwijs kan terugkeren en volledig in de jeugdzorg terechtkomt;
 • Het dagelijkse gezinsleven hierdoor dermate ontwricht wordt dat ouders noodgedwongen hun baan opzeggen of in de ziektewet belanden.

En roepen de regering op

 • Alleen het onderwijs op scholen te bekostigen als het bevoegd gezag van die scholen, oftewel de schoolbesturen, zorg draagt voor een dekkend onderwijsaanbod, waaronder ook goed onderwijs aan hoogbegaafden, zonodig met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband;
 • De zorgplicht van schoolbesturen voor het onderwijs nader te formuleren als voorwaarde voor de bekostiging van scholen, met inachtneming van Artikel 29 van het Kinderrechtenverdrag, opdat het onderwijs zal zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
 • De opdracht in de Grondwet na te leven om zorg te dragen voor bekwame leerkrachten en docenten door te voorzien in een adequate (examinering) en (hogere beroeps)opleiding, opdat leerkrachten en docenten beschikken over de juiste kennis en (pedagogische) vaardigheden om te kunnen voorzien in goed onderwijs, ook voor hoogbegaafde leerlingen;
 • Om ouders adequaat te informeren over de maatwerkmogelijkheden in het onderwijs voor leerlingen op de school van inschrijving of op een andere locatie (indien nodig met inkoop van onderwijs/zorg bij particuliere aanbieders), zodat het onderwijs door de school kan worden aangepast aan de bijzondere onderwijsbehoefte van de leerling, welke informatieplicht van de overheid is vastgelegd in Artikel 28, lid 1 onder d van het Kinderrechtenverdrag;
 • (Parttime) thuisonderwijs – met verstrekking van docent, budget, contactmomenten met gelijkgestemden en middelen – toe te staan indien er geen passend hoogbegaafdenonderwijs aangeboden kan worden;
 • Geld beschikbaar te stellen zodat er kan worden voorzien in onderwijs- en (extra) ondersteuningsarrangementen, zoals deze ook bestaan voor andere vormen van specialistisch onderwijs;
 • Landelijk toe te zien op de ontwikkeling van een doorgaande hoogbegaafdenleerlijn PO-VO-HO, inclusief maatwerkmogelijkheden.

Addendum

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat voldoet aan de ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoeften van het individuele en totale kind. Dit geldt ook voor hoogbegaafde en uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen.

Hoogbegaafde kinderen

 • Hebben een enorme cognitieve, sociale, creatieve en/of motorische potentie, maar ook zij leren niet vanzelf;
 • Ontwikkelen zich asynchroon;
 • Denken, voelen en leren anders;
 • Beschouwen en ervaren het leven significant anders;
 • Vormen geen homogene groep: de diversiteit en niveauverschillen tussen hoogbegaafden zijn zeer groot.

Hierdoor hebben ze behoefte aan

 • Onderwijs dat en begeleiding die aansluit bij hun specifieke en speciale ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoefte;
 • Hoogopgeleide, gedreven en gespecialiseerde leerkrachten die aansluiten bij de denk-, leer- en belevingswereld van het kind;
 • Contextueel bredere methodes en instructie;
 • Een basisvakoverstijgend curriculum;
 • Maatwerk en een individuele leerlijn;
 • Klassenindeling op niveau in plaats van leeftijd;
 • Kleine klassen;
 • Zorgondersteuning voor hoogbegaafden met een zorgbehoefte;
 • Gezien worden met het systeem rondom hen, dat onderling en met het kind zelf samenwerkt: ouders, leerkrachten, hoogbegaafdheidsspecialisten en schoolleiding.

Zij gaven toestemming voor publicatie van hun ondertekening:

 • Dr. Alice K. Burridge, Voorzitter van Stichting Hoogbegaafd! en Ondernemer, schrijver en vertaler bij Green Writing¬ģ
 • Marije Miltenburg, Secretaris van Stichting Hoogbegaafd en co√∂rdinator Werkgroep Onderwijs
 • Martin van Elmpt, Penningmeester van Stichting Hoogbegaafd! en Trainer/coach
 • Armando Migchielsen, Bestuurslid Community van Stichting Hoogbegaafd!
 • Kirsten Swinkels, Ouder en vrijwilliger Werkgroep Onderwijs
 • Seth
 • Alicia Puik, Online Counselor voor hoogbegaafden
 • drs. Victor van Dijk, Taalcoach
 • Anne Hartmans, Kindertherapeut, Up kindertherapie
 • Attie Bakker, Jobcoach
 • Lizette Colaris, Studentendecaan Zuyd Hogeschool
 • Linda
 • Susan Stolze-van Rijn, Directeur basisschool
 • Inge De Munk, Leerkracht PO
 • Mascha Delena, Docent filosofie basisschool/ beeldend kunstenaar/schrijver
 • Annelies
 • Kiki Scheepens, Keynote Spreker-auteur-schrijver
 • Inge
 • Danielle, Leerkracht basisonderwijs
 • Anneloes van de Pavert
 • JC Breedijk
 • Lisanne, Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Madelon Peelen
 • Brigid
 • Marieke van Voorn, Een Heldere Zaak
 • Nicole van Troost, Orthopedagoog
 • Simone Barents
 • Marianne Sikkenga, Moeder van 3 hb kinderen
 • Hein Schreuder, United World College Maastricht
 • Jannette Nijhof-Keizer, Directie-Secretaresse
 • Marjolein Blom, Leerkracht Po
 • Jolene Rietveld
 • Marieke Zwart
 • Dr. Nina Bien, Psycholoog
 • Eline Smeets-Stans
 • Sigrid Joha
 • Wouter
 • Marnie van Meerendonk, Eigenaar wegmetkalk.nl
 • Anneke, Adviseur onderwijsinnovatie
 • Sabine Maat
 • Dr. Rick Ruhland, Wetenschapper, muzikant, podcaster, schrijver, acteur
 • Ilse Wassenaar, Specialist hoogbegaafdheid
 • Maaike Sikkink, Process Engineer / BYK Netherlands
 • Sandra Klercq
 • Anne Koopmans, Tekstschrijver en coach
 • Maaike van Veen
 • Dirk Ton
 • Agnes Douma
 • Elena Radu
 • Saskia Rotman
 • Audrey
 • Amber Damen, Voorzitter HB-HO/Lerarenopleider/muzikant/specialist begaafdheid
 • Andrea
 • Rhea Fambach-Henger, Leerkracht basisonderwijs
 • Ren√© Huisman, Directeur
 • Dani√ęlle Mers, Zelfstandige
 • Mr. Susanna van Leeuwen, Voltijd moeder
 • Jedidja Heetebrij
 • Eline Moerman, Remedial teacher en moeder
 • Liane horsting, Moeder
 • Carin Weinreich, Ouder
 • Tonny Arnoldus
 • Germaine Kelder
 • Saskia Aandewiel
 • Ren√© van der Ark, Senior software ontwikkelaar
 • Bas Kammenga, Tekstschrijver
 • Claudia van B
 • Gea van der Meijden, Kindercoach
 • Margje Vleck
 • Petra van Berkum, Coach en docent
 • Marloes van Boven, Zorgverlener in opdracht en online gezinscoach in ontwikkeling
 • Josine, Docent
 • Celine, Logopedist
 • Marise Langendoen, Docent Frans, coach HB (in opleiding)
 • Ir. Odilia Rens, Scheikundig Ingenieur
 • Hans Witte, Verpleegkundige
 • Eveline Bakker-Jonkers
 • Inger Kamminga, Leerkracht Widar vrijeschool
 • Ing. Ingmar Bakker
 • Jacqueline, Peuterleidster
 • Lucine
 • Kate Otjes, Persoonlijk begeleider op een kamertrainingscentrum voor jongeren
 • Derk Sikkenga, Ingenieur
 • Elly Hoekstra, Regionaal HB specialist
 • Adnah Zuring, Sociaal werker
 • Karin Schoenmaker, Docent / talentbegeleider / Unicoz
 • Amber Ran, Dansdocent en moeder
 • Erik van Wijngaarden, Clustermanager Brandweer
 • Zsa Zsa Zonnenberg
 • Flo de Haan, Board Game Developer / online audience growth expert
 • Nicol van Muijen, Ouder, docent en logopedist
 • Ruben Beijl, Contentstrateeg
 • Jan van Cappelle, Gitaar- en Luitbouwer, Historisch onderzoeker, Ambachtsman
 • Kirsten Wind
 • Yannick Raczynski-Henk, Archeoloog
 • Ellen Goertz, Leerkracht voltijds hb onderwijsgroep DaVinci onderwijs Junior Venlo
 • Jan Goorissen, Musicus, zorgverlener
 • Patricia de Meij
 • Vivienne
 • Tim Donckers
 • Sunny van Zijst, Ouder
 • Ingeborg Rozema
 • Dani√ęlle Dudycz-van Geel, Kleuterleerkracht
 • Klaasje Hendriks, Leerkracht so
 • Nadine van der Hoeven, Zzp’er
 • Ing. Sebastiaan Willem Dekker, Netwerkbeheerder
 • Rens Klein, Student
 • Anita Verdouw, Intern begeleider
 • Imke Hordijk
 • Aafke Sanders, Ervaringsdeskundige
 • Sander van der Meer, Docent VO
 • Peter Waaijer, Inspecteur bliksembeveiliging
 • Andrea de Wit
 • Nicol
 • Joke de Witt, Leerkracht / board member SENG Europe
 • Lieke Roest
 • Mats Beem
 • Anita Veltman-Kuijpers, Controller
 • Yvette Damhuis
 • Roland Smak Gregoor, Deloitte
 • Geertje Nooijen, Projectassistent
 • Myrna Smid, hrm adviseur
 • Evelien
 • Jo√ęlle Noppers, Moeder hoogbegaafd kind
 • Martin van den Heuvel, Business Controller
 • Grieta Vosselman, Onderwijs
 • Bianca Sogelee, Consultant Flexischoling, doktersassistente & ouder
 • Ari√ętte Bergman
 • Patricia Gerritsen
 • Susan, Onderwijs vwo
 • Mariette
 • Roos Matien
 • AL, Ouder van 2 145+ kinderen
 • Anna Steerenberg
 • Debbie, HB-co√∂rdinator
 • Marianne, Moeder
 • Chava Herschel
 • Eric Breusers, Lifecoach
 • Susan van den Bogaard
 • Vicky Sterk, Socratisch Coach
 • Jessica Meeuwis-Oudhof
 • Dr. H. A. Ineke Masselink-Beltman, Ervaringsdeskundige, coach, moeder en oma van, Stichting Balans in beweging
 • Th. van Leeuwen
 • A. Schaap
 • Wanne Vos, Zelfstandige
 • Drs. Tineke Visser, Trainer
 • Marlies, Leerkracht/moeder
 • Daujamara Lomans, Projectleider ICT
 • Jane Smit-Godschalk, Financieel administratief medewerker
 • Niels Meesters, Leraar/ouder
 • Natascha
 • A. Bonnet, Cultuurhistorica
 • Jeroen Hulsink, Continuous improvement specialist
 • Els
 • Laura Bruijns
 • Maaike Paf, Huisarts
 • Paul, Studiekeuze- en Loopbaanbegeleiding VO-HO
 • Merle van der Voorde, Innovatieadviseur
 • Arielle Gracia, Specialist Beelddenken, HB en HSP / Directeur Rise and Shine International Democratic School
 • Drs. Pieter de Jong, GZ-psycholoog / psychotherapeut
 • Paulien Pierik
 • Mjm de Bok, HB specialist, vanhnaarb, Baarn
 • Marije van Eijk, Freelance product manager
 • Marleen van der Laan
 • Harold Smit, Teammanager
 • Sietske, Inspectie consultant
 • Rik van den Brink, Bedrijfsleider aannemerij
 • Diana
 • Dim Jonkers, Hoofdconducteur
 • Saskia Niezen, Psychosociaal therapeut
 • Dani√ęlle Papenborg, Kunstenaar
 • Jel Gage
 • Michelle Bekkema, Roostermaker GGD
 • Marguerita Bisschop, Marstyle.nl
 • H vd Bund
 • Els de Vos, Psychiater/psychotherapeut
 • Chelsea van Buuren, Talentbegeleider voor hoogbegaafde kinderen
 • Marjan Ossebaard, Directeur i2L, instituut voor innovatie en leren
 • Reza Mahawat Khan
 • Tibbe Horst, Hoogbegaafd kind groep 6
 • Gertjan Horst, Vader hoogbegaafd kind PO
 • Drs. J.B. (Jan Bouke) Tiersma, Docent scheikunde 1e graad Zorglokaal
 • Daan van Deursen, Zelfstandige, o.a. Coach HB en zelf HB
 • Anja Eijgenberger, Docent Nederlands en moeder
 • Marieke, Orthopedagoog
 • Anoniem, Leerkracht
 • Annemiek Snell, Neonatologie verpleegkundige
 • Renate Zwart, Zelfstandige
 • Yessica van Roozendaal, Eigenaar Tektonikos
 • Marjolein Knevel, Administratief medewerker SVB
 • Jannieke de Jong, Speltherapeut
 • Djordy Rondelez
 • Brenda Slagter, Onderwijskundig ondernemer
 • Peter van der Stoep, Fulltime freelance invalleerkracht in het basisonderwijs in de regio
 • Miranda Koster, Ambtenaar
 • Frans Corten, Loopbaancoach
 • Rianne van de Ven, Coach voor hoogbegaafde volwassenen, Eigenaar Hoogbegaafd in Bedrijf B.V.
 • Ingeborg de Keizer, Coach, initiatiefnemer ZON-aanpak (Zorg en ONderwijs)
 • Milena Bijma – de Oliveira Cardoso
 • Heleen van Harten
 • Cynthia Beijdorff, Counselor coach
 • Sandra Kuiters, Psycholoog
 • Drs. Ma√Įa van der Meer, Meer Coaching en Advies
 • Inge Smak-Hemmes, Directeur/eigenaar Inge Smak – teamontwikkeling
 • Janet
 • Lyonne Maassen, Sociaal werker
 • Martijn Brinkman, Projectleider
 • Marije Akkerman
 • Laurence Gardiner, Raadslid
 • Egwin Frieling
 • Barbara Laan, RTpraktijk JOEKIE
 • Desiree, Leerkracht
 • Jeroen Vughts, District Manager Volvo Cars Nederland
 • Kirsten Reus, Hoogbegaafdheid centrum Alkmaar e.o
 • Patricia, Hoogbegaafdenbegeleiding
 • Cynthia van Rozendaal, Psycholoog/coach
 • Rinske Leijen
 • Ellen Everts, Classification engineer / eclectisch therapeut, coach, counsellor
 • Daphne Tromp√©, Zelfstandig HB-coach jongeren en adolescenten, VO onderwijsadviseur en trainer passend onderwijs voor hoogbegaafden
 • Marion
 • Peter Thijssen, Gepensioneerd
 • Annemieke Voorn
 • Caroline Lescouhier, Zelfstandige
 • Karen Buning
 • ing. B. Allart, DGA
 • Elvira Vreeswijk
 • Anoniem, WO
 • Reinout van Kalleveen, Executive Coach & Trusted Advisor
 • Rebecca Hendriksen
 • Hakan, Ondernemer
 • Jacqueline van Wingerden, Zorgcoach HB onderwijs
 • Lorenz Duremdes, Website
 • Kelly, Moeder hoogbegaafde dochter
 • Michael Spuij
 • Klaske
 • Esther, Moeder
 • Cathelijne van Bladeren, Docent roc Nijmegen
 • Vivianne van Elburg, Remedial Teacher De Stip
 • Elisa de Bruin, Bedrijfsarts
 • Boris
 • Kathleen Thijs
 • Elma Molthoff, Informatiearchitect
 • Sandra Lowiessen Zondag
 • G.J. Boorsma
 • Kelly De groote
 • Iris de Koning, Orthopedagoog KoningsKids bij Iris in Baarn
 • Joyce Vermeiden-den Burger
 • C Huyssen, Beleidsmedewerker pedagogiek
 • Marloes Platzek, Kindercoach
 • Eline Burger, Industrial ecologist
 • Sifra Veerman
 • Patrice de Kluijs
 • Cassandra Hagens, Juridisch medewerker
 • Wendy, Freelance Online Marketeer / Zelfstandig Talentbegeleider i.o.
 • Jasper
 • Inge Savelkouls, Designer
 • Anoniem, Pedagoog/moeder
 • Sandra van der Welle, Directeur Primair Onderwijs
 • Jessica
 • Marjan Meijboom
 • Karin, Ervaringsdeskundige
 • Marieke Laan Buijsman, Centrum voor hoogbegaafdheid
 • Sophie
 • Femke Lagarde, Zorg
 • Anne
 • Belinda
 • Sgooiers, Oprichter kinderopvang SGOOIERS
 • Anouschka
 • Myrthe
 • Maurice
 • Angela van de Rijt, Ingenieur
 • Laura Slagboom
 • Magda Hensen, Gepensioneerde grootouder
 • Mariska Pijper, Tourmanager
 • Robert Hin, Adviseur
 • Carina Adema, Bewindvoerder
 • Yvonne van de Rijt, Kapster
 • Wilma Honkoop, Secretaresse
 • Ilse, Regiebehandelaar Jeugddomein
 • Dennis Nagtegaal, Functioneel beheerder
 • Storm Blekendaal
 • Sandra Vos
 • Jessica Eerland
 • Catharine Winter
 • Remy
 • P.J. Bindels
 • Joke van Grootveld
 • Kevin Splinter
 • Anita Brouwer, Welzijnsco√∂rdinator
 • Inge, Leerkracht
 • Corneli Vinke, Student @ UU
 • Mirjam, Leraar
 • Anneloes Hoving, HBCentrum Flevoland
 • Barbara Feenstra, Ervaringsdeskundige in de zorg
 • Linda Jacobs, Onderwijskundig onderzoeker en adviseur HAN
 • Kees van de Sande, Docent
 • Eveline Hansen, Zelfstandig ondernemer
 • Jurriaan Klomp, Componist Auditieve Leermiddelen
 • Adhiambo
 • Nicole van de Velde
 • Lonneke, Moeder en huisarts
 • Janne Marie van Vlastuin, Strategisch Adviseur
 • Annemarie van Bracht, Moeder en pedagogisch medewerker
 • Marieke van der Zee, Psycholoog Buro Mare
 • Nathalie Casius
 • Ellen Schipper
 • Eugenie Boon
 • Marianne
 • Ine
 • Chantal Vogelzangs, Huismoeder, student
 • Irma, Gastouder
 • Liesbeth Verhagen
 • Anoniem, Informatie analist
 • Ellis van der Wijst
 • Ingrid Wentink, Beleidsontwikkelaar Duurzaamheid
 • Kitty Knibbe
 • Rajko Reijnen, Data scientist / risk analyst bij New10
 • Rob Schenk
 • Simona Karbouniaris
 • Eline Venema-Alkema, Gepensioneerd docent
 • Norwin Mingaars, Informatie analist
 • Lizi Vermaas-Viola
 • Nynke
 • Jan van der Weijden, Gepensioneerd, manager
 • Peter van der Leij, Onderhoudsmonteur
 • Gabrielle van Ham
 • Klaar Heessels, Vak therapeute verslavingszorg
 • Fern van Altena
 • Suzan Brinkman, Brandweer Amsterdam Amstelland
 • Ineke
 • Erica Broekhoven, Klassiek homeopaat
 • Nane Sepoyan, Gedragswetenschapper Leger des Heils
 • Rick Haagen, Purchase Manager
 • G.C. Baas
 • Wilfred
 • N Massee, Pharos Oudervereniging voor Hoogbegaafde kinderen
 • Saskia Kort
 • Mirjam van Laar-Tollenaar
 • Imre Gelderblom, Coachend pedagoog
 • Jelle Duyvendak
 • Kyra Muller
 • Christen Vaags, Leerkracht, mhb specialist
 • Tanya, Kapster en moeder van hoogbegaafde dochter
 • Raymond de Groot, Senior Adviseur
 • Floris van der Weide
 • Koen
 • Marloes
 • Toby Louwen
 • Ellen van Doorn, Davis counselor
 • Elske Vugts, Marketing manager
 • Saskia Louwers, Coach, stichting ConnEQt
 • Natasja Geerts, Teamleider BCO GGD GHOR Yource
 • Maressa
 • NM
 • Saskia Rotman
 • S Deelen, Consultant ICT
 • Raymond van Dongen
 • Jolanda, Ouder/directeur PO

Dit kun jij nog meer doen:

1. Jouw ervaringsverhaal delen!

Wij zijn op zoek naar mensen die hun ervaringsverhaal over het onderwijs met ons willen delen. Op die manier geven we ons initiatief een gezicht en staan we samen sterker. Of je nu een ouder van een hoogbegaafd kind bent of iemand die zelf als leerling het nodige heeft meegemaakt in het onderwijssysteem.

Deel hier jouw ervaringsverhaal >

2. Dit manifest delen met je netwerk!

Het zou bovendien ontzettend fijn zijn als je ons Manifest Hoogbegaafdenonderwijs deelt in jouw netwerk en via social media op Facebook, LinkedIn, etc. Op die manier bereiken wij nog meer mensen die heel welkom zijn om het manifest te ondertekenen.

3. Een donatie doen aan Stichting Hoogbegaafd!

Stichting Hoogbegaafd! zet zich in voor emancipatie van hoogbegaafden in een inclusieve maatschappij waarin ruimte bestaat voor neurodiversiteit. Stichting Hoogbegaafd! is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Help jij ons, zodat wij onze activiteiten in stand kunnen houden en kunnen uitbreiden? Dankzij jou kunnen we nog meer hoogbegaafden verbinden.

Steun ons nu >