VERWANTE STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Stichting Mensa Fonds

HOOGBEGAAFDE VOLWASSENEN

Wij zetten ons ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseren wij door kennis te verspreiden over hoge algemene intelligentie, maar ook door bijzondere prestaties aan te moedigen en projecten en onderzoek te ondersteunen.

IHBV

HOOGBEGAAFDE VOLWASSENEN

Het IHBV meent dat veel hoogbegaafde volwassenen in de maatschappij hun talenten en capaciteiten nog onvoldoende kunnen of mogen benutten. Voor zowel het belang van de maatschappij als voor de het persoonlijk geluk van de hoogbegaafde volwassen zelf wil het IHBV hier verandering aan brengen.

Landelijk Netwerk HB-HO

HOOGBEGAAFDE STUDENTEN

Het Landelijke Netwerk HB-HO heeft in het kader van inclusie en studiesucces als missie om enerzijds hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs op maat te begeleiden, ter bevordering van welzijn, professionele ontwikkeling en studiesucces. Anderzijds wil het netwerk kennis van en begrip voor hoogbegaafde studenten bevorderen.

NTCN

HOOGBEGAAFDEN

Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid, Creativiteit & Talentontwikkeling draagt NTCN bij aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen. NTCN verbindt praktijk, beleid en wetenschap en werkt nauw samen met (inter)nationale partners die zich ook inzetten om talentontwikkeling en creativiteit te stimuleren, waaronder Stichting Hoogbegaafd!

Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

HOOGBEGAAFDE KINDEREN

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden heeft zich ten doel gesteld om (1) wetenschappelijke kennis over zeer makkelijk en makkelijk lerenden en over het onderwijs dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen, te delen en breed te verspreiden, (2) nieuwe wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, en (3) te bevorderen dat zeer makkelijk en makkelijk lerenden onderwijs wordt geboden dat aansluit bij hun leerbehoeften.

Bekina

HOOGBEGAAFDE KINDEREN

Bekina vzw is een vereniging die al sinds 1985 activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren die hoogbegaafd of uitzonderlijk getalenteerd zijn. Ook hun ouders, leerkrachten en opvoeders kunnen bij Bekina terecht omdat hoogbegaafde en getalenteerde jongeren en kinderen specifieke noden hebben.

Oudervereniging Pharos

HOOGBEGAAFDE KINDEREN

Pharos is een oudervereniging zonder winstoogmerk van-, door en voor de leden. De vereniging is er voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Het doel van de vereniging is het bevorderden van het herkennen, erkennen en het op een positieve manier omgaan met het hoogbegaafde kind. De vereniging is statutair opgericht op 16 februari 1986. Onder de landelijke vereniging zijn er regio’s waarbinnen activiteiten worden georganiseerd.

Stichting IQ+

HOOGBEGAAFDE KINDEREN

Stichting iQ+ heeft het streven de handen van professionals, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders ineen te slaan om het pad voor het hoogbegaafde kind te banen, zodat het intellectuele talent tot bloei komt. Wij brengen alle professionals en relevante organisaties in de regio in kaart en fungeren graag als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in alle informatie en kennis rondom hoogbegaafdheid.

Stichting TalentGift

HOOGBEGAAFDE KINDEREN

Stichting TalentGift helpt onderwijs en talentontwikkeling voor (hoog)begaafde kinderen in Dordrecht en omgeving mogelijk te maken. Wij ondersteunen de Leonardoschool in Dordrecht door extra uitdaging op de terreinen kunst en cultuur, techniek en wetenschap te realiseren. In de toekomst zullen wij ook andere projecten steunen.

Parentibus

HOOGBEGAAFDE KINDEREN

De missie van de oudervereniging is het verenigen van ouders van hoogbegaafde leerlingen om te zorgen dat alle hoogbegaafde leerlingen in het noorden van Nederland hoogbegaafd onderwijs kunnen (blijven) volgen en dat de kwaliteit van dit onderwijs behouden blijft of waar mogelijk bevorderd wordt. De vereniging heeft als doel de continuïteit en kwaliteit van het voltijds onderwijs voor hoogbegaafden in Noord-Nederland te waarborgen en, waar mogelijk, te verbeteren.

Wiredtocreate

CREATIEF BEGAAFDEN

Wiredtocreate is een grassroots organisatie die culturele/creatieve concepten en projecten rond begaafdheid ontwikkelt en uitvoert. Onze missie is het vergroten van kennis en bewustzijn over begaafdheid en het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit in de samenleving.

Stichting Wezenlijk

CREATIEF BEGAAFDEN

De kennis over hoogbegaafdheid en hoogbegaafden is in de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Alleen het hebben van kennis is onvoldoende. Om deze doelgroep te kunnen begeleiden, is een andere manier van benadering nodig. Want we zien, horen of lezen regelmatig dat ouders, docenten of hulpverleners met hun handen in het haar zitten als ze met deze doelgroep te maken hebben.

Choochem

HOOGBEGAAFDE CHRISTENEN

Choochem is een landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving. De doelstellingen van de vereniging zijn (1) het helpen en stimuleren van hoogbegaafde christenen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun mogelijkheden en persoonlijkheid, (2)het bevorderen en verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid, en (3)het ondersteunen van ouders en begeleiders van hoogbegaafde kinderen.

Mensa Nederland

HOOGINTELLIGENTE VOLWASSENEN

Iedereen die op een IQ-test in de hoogste twee procent van de bevolking scoort, kan lid worden van Vereniging Mensa. Opleidingsniveau, achtergrond, politieke voorkeur, leeftijd en culturele achtergrond maken niet uit. Waarom iemand lid zou willen worden, is voor iedereen anders. Leden benoemen nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging en het vinden van gelijkgestemden. Veel hoogbegaafden zoeken een plek waar ze zich thuis voelen en/of waar ze meer leren over het hebben van een hoog IQ. Mensa wil dat thuis graag bieden.

International High IQ Society (IHIQS)

HOOGINTELLIGENTE VOLWASSENEN

IHIQS begon in 2000 als de New York High IQ Society. Tegenwoordig wordt IHIQS vanuit Nederland bestuurd. Je kunt lid worden als je een intelligentieniveau tot de top 5% van de populatie behoort. Het doel van de vereniging is om hoogintelligente mensen hoofdzakelijk online te verenigen en om onderling discussies over allerlei onderwerpen te voeren. IHIQS kent een sterk internationaal karakter en heeft duizenden leden van over de hele wereld.

Stichting StiBCO

ONDERWIJS & ONTWIKKELING

De Stichting StiBCO is in december 1988 opgericht met als doelstelling het belangeloos bevorderen van kinderen, jongeren en hun ouders met betrekking tot de cognitieve, sociale, emotionele en affectieve ontwikkeling, onder meer door het bestuderen, ontwikkelen en verspreiden van het concept Mediërend Leren onder volwassenen, waaronder professionals, en alle daarbij behorende inzichten, theorieën en methodieken.

Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs

ONDERWIJS & ONTWIKKELING

Om recht te doen aan ieder kind, is een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel noodzakelijk. Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstofjaarklassensysteem wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Dat vindt de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, die eind 2019 is opgericht. De Taskforce stelt vast dat het huidige systeem kinderen geen gelijke kansen biedt, hierdoor niet voldoet aan de wet- en regelgeving en een duurzame oplossing in de weg staat.

Oudervereniging Balans

ONDERWIJS & ONTWIKKELING

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.

Balans zorgt voor politieke lobby voor hulpmiddelen bij dyslexie, beter leesonderwijs op scholen, meer handen in de klas, betere ondersteuning voor drukke kinderen, behandeling en vergoedingen voor ADHD, ASS en ODD, herkenning en erkenning van DCD, hoogbegaafdheid en dyscalculie.

Ouders & Onderwijs

ONDERWIJS & ONTWIKKELING

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Het beste onderwijs voor onze kinderen, daar zet Ouders & Onderwijs zich voor in. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat de stem van ouders wordt gehoord. En dat ouders goed geïnformeerd zijn. Daarom helpen we ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft en vertegenwoordigen we ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media.