HUISHOUDELIJK REGLEMENT

INTRODUCTIE

Stichting Hoogbegaafd! is officieel opgericht op 10 januari 2018, na zes jaar van ontwikkeling als informeel initiatief.

Het doel van het huishoudelijk reglement is richting en structuur te geven aan het verantwoord en integer bereiken van de doelstellingen van Stichting Hoogbegaafd! Het bestuur bepaalt jaarlijks of er aanvullingen op het huishoudelijk reglement plaatsvinden.

VISIE EN MISSIE

“Hoe ontmoet jij ons?”

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden.

Verbinden

Wij verbinden door elkaar aan te moedigen, onderling te delen wat ons interesseert en samen onze hoogbegaafdheid te ervaren in een zeer actieve online en offline community.

Informeren

Wij informeren door wetenschappelijke artikelen beschikbaar te stellen en allerlei ervaringsgerichte en professionele bijdragen te schrijven, en nemen zo graag vooroordelen over hoogbegaafdheid weg.

Onderzoeken

Wij onderzoeken waar en hoe intellectuele en creatieve hoogbegaafden zich in de maatschappij bevinden, wat voor paden zij ondanks hun enorme diversiteit veelvuldig bewandelen, wat voor wegen ze zelf vinden, en welke bruggen ze (kunnen) slaan in de maatschappij.

KERNWAARDEN

Empathie & Vertrouwen

Wij zijn dynamisch en interactief. Daarbij hoort empathie van alle betrokkenen, zowel van vrijwilligers als deelnemers. Een betrouwbare en vertrouwelijke omgeving is de beste plek om uit te wisselen over hoogbegaafd zijn en leven.

Inclusie & Diversiteit

Wij vertegenwoordigen niet slechts een bepaalde groep hoogbegaafden, maar ook groepen die vaak over het hoofd gezien worden, zoals uitzonderlijk hoogbegaafden, hoogbegaafden met medische aandoeningen, hoogbegaafde ouderen, en dubbelbijzondere hoogbegaafden. Wij vormen een community met verschillende interesses, genderidentiteiten, geaardheden en culturele achtergronden.

Integriteit & Discretie

Wij voeden geen ego’s, zijn eerlijk en transparant, hebben geen dubbelzinnige belangen en bewaken de veiligheid op al onze kanalen. Op die manier werken we zo duurzaam en stabiel mogelijk aan onze missie.

Grondigheid & Wetenschappelijkheid

Wij streven een wetenschappelijke benadering na in het informeren over hoogbegaafdheid en het wegnemen van vooroordelen en nemen niet klakkeloos alles voor waar aan.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Vrijwilligerscode

Verantwoording vrijwilligerscode

Deze code is van kracht voor zowel het bestuur van de stichting als de overige vrijwilligers, zoals onder meer de organisatoren van bijeenkomsten, de beheerders van de online community en de schrijvers voor het E-magazine. Het bestuur is verantwoordelijk voor de handhaving ervan onder alle vrijwilligers.

Vrijwilligerscode

 • Respecteer de kernwaarden van de stichting.

 • Zie in dat de stichting haar doelstellingen alleen kan realiseren dankzij de vrijwillige inzet van vele betrokkenen.

 • Vermijd tunnelvisies, group think en belangenverstrengeling.

 • Onderhoud als vrijwilligers intensief contact met elkaar.

 • Wees passend dienstbaar en werk niet voor eigen ego.

 • Accepteer de periodieke evaluaties zoals uitgevoerd door het bestuur.

 • Ga integer om met mens en middelen van de stichting.

Uitvoer vrijwilligerscode

 • Het bestuur van Stichting Hoogbegaafd! bestaat uit drie tot zeven onafhankelijke personen en krijgt geen beloning. Zij declareren slechts vacatiegelden voor het bijwonen van bestuurlijke vergaderingen van de stichting en in overleg met de rest van het bestuur voor het bezoeken van non-profit externe betrekkingenactiviteiten in redelijk geachte financiële verhouding.

 • Het bestuur legt verantwoording af aan de overige vrijwilligers en de personen die gebruik maken van de faciliteiten van de stichting door middel van beleidsplannen en begrotingen, jaarverslagen van activiteiten en financiële verslagen.

 • Het bestuur ziet toe op alle financiële investeringen, inclusief kosten van beheer. De kosten van beheer moeten in een redelijke verhouding staan tot de uitgaven die de instelling doet voor het doel van de instelling. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. De stichting houdt een administratie bij waaruit de aard en omvang van toegekende onkostenvergoedingen aan bestuursleden, van de kosten van beheer en andere kosten die de stichting heeft gemaakt, en van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de stichting blijken.

 • Het bestuur benoemt nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligers op basis van hun capaciteiten gecombineerd met interesse in het uitvoeren van bepaalde functies. Bestuursvacatures worden binnen drie maanden vervuld, al dan niet ad interim.

 • Het bestuur evalueert de beheerders en moderators van de online community halfjaarlijks, de organisatoren van bijeenkomsten jaarlijks en de schrijvers en overige vrijwilligers wanneer nodig geacht. Het bestuur ontzet vrijwilligers uit hun functie wanneer zij zich respectloos opstellen richting de stichting als geheel of richting andere vrijwilligers, bijvoorbeeld wanneer zij de geloofwaardigheid van de stichting of haar beleid ondermijnen of een andere vrijwilliger emotioneel chanteren of online blokkeren.

 • De vrijwilligers respecteren de kernwaarden van de stichting in alle geschreven en gesproken uitingen die (een onderdeel van) de stichting vertegenwoordigen, inclusief in bijdragen geschreven voor het E-magazine. Zij laten zich niet kwetsend, intimiderend, politiek propagerend of religieus evangeliserend uit.

 • De vrijwilligers, met uitzondering van de schrijvers voor het E-magazine, werken samen in werkgroepen.

 • De vrijwilligers hebben ruimte om suggesties ter verbetering en vernieuwing voor te leggen aan het bestuur om de uitvoer van de doelstellingen van de stichting te bevorderen.

 • Persoonlijke gegevens die door de stichting worden verzameld, zoals namen en emailadressen, worden alleen opgeslagen in niet-openbare bestanden en worden niet ter inzage gegeven aan derden. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn opgevraagd, zoals het bijhouden van aanmeldingen voor activiteiten en het verzenden van het E-magazine. Personen van wie de stichting gegevens heeft opgeslagen, hebben recht op inzage in de bijgehouden gegevens en kunnen deze op verzoek laten wijzigen of verwijderen. Wij volgen hierbij de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

 • Geschreven uitingen van vrijwilligers in de vorm van beleidsdocumenten en artikelen in het E-magazine, zijn intellectueel eigendom van zowel de stichting als de auteur. De auteur van een artikel in het E-magazine heeft hierbij het recht de bijdrage verder te verspreiden, al dan niet met inbegrip van redactie zoals toegepast door de stichting. Indien het stuk in geredigeerde vorm wordt gepubliceerd op een andere website, dienen zowel de redacteur als de stichting benoemd te worden in een voetnoot, met inbegrip van een link naar de website van de stichting.

2. Bijeenkomsten

Verantwoording reglement bijeenkomsten

Bijeenkomsten voor hoogbegaafden zijn divers en integer. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor een prettige, veilige sfeer. Om dat te kunnen doen beroepen zij zich op de volgende reglementen. De reglementen zijn geldig voor alle vanuit de stichting georganiseerde bijeenkomsten.

Wanneer de stichting aanwezig is met een activiteit op een door een externe partij georganiseerd evenement, beroepen de vertegenwoordigers van de stichting zich ook op deze reglementen, al zal de handhaving ervan op dat moment onderhevig zijn aan het beleid van de externe partij en of er sprake is van vrije inloop.

Reglement bijeenkomsten

 • Ongewenste interacties tussen aanwezigen, zoals roeptoeteren, stigmatiseren, bijten zonder onderbouwing, op de man spelen, op ruzie uit zijn, bedreigen, en achteraf ook stalken zijn zeer onwenselijk. Aanwezigen dienen elkaar in hun waarde laten.

 • Aanwezigen melden zich aan uit eigen interesse en op persoonlijke naam. Ze staan open voor contact met anderen. De bijeenkomsten zijn niet bedoeld voor mensen die slechts hun onderneming willen promoten, als recruiter naar de bijeenkomst komen of op andere wijze geen persoonlijke binding hebben met of interesse hebben in hoogbegaafdheid.

 • Het op valse gronden verwerven van middelen voor eigen gebruik, inclusief oplichterij, wordt actief voorkomen. Voorbeelden zijn het lenen en vervolgens niet meer willen teruggeven van boeken en materialen die ter inzage op een bijeenkomst aanwezig zijn. De organisatoren lenen geen boeken en materialen uit. Bij diefstal, bijvoorbeeld uit een aanwezige donatiepot, wordt aangifte gedaan.

 • Evangelisatie, oftewel het promoten van een bepaalde religie of geloof en het werven voor aansluiting bij religieuze of politieke bewegingen in de brede zin van het woord is nooit toegestaan. De stichting is niet gestoeld op een religie of politieke stroming.

 • Wij houden ons aan de maatregelen van de overheid als het gaat om immuniteit en welzijn, zoals rondom corona. Zo kunnen we allemaal binnen de kaders veilig samenkomen. We nemen uitzonderingen voor personen die om medische redenen niet gevaccineerd zijn in acht binnen de kaders.

 • Niet komen opdagen zonder dat naar de organisator te communiceren is niet wenselijk. Vaak worden er hapjes en drankjes ingekocht al naar gelang het aantal aangemelde personen.

 • Personen die in onze online community zeer ongewenst, bedreigend of stalkend gedrag hebben vertoond, zijn ook niet welkom op bijeenkomsten.

Uitvoer reglement bijeenkomsten

 • Organisatoren van bijeenkomsten staan middels een werkgroep onderling en met het bestuur in contact.

 • Enige aanwezige die zich zeer onwenselijk of bedreigend gedraagt, wordt geweerd op volgende bijeenkomsten.

 • Organisatoren van bijeenkomsten wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur van de stichting bij gekenschetste voorvallen.

 • Aanwezigen melden zich van tevoren aan bij de organisator; van open inloop is zelden sprake.

 • De handelingswijze van organisatoren wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur.

3. Online community

Verantwoording reglement online community

De beheerders en moderators zijn, onder toeziend oog van het bestuur, verantwoordelijk voor een prettige, veilige sfeer in de online community. Om dat te doen beroepen zij zich op de volgende reglementen. De reglementen zijn geldig voor alle online kanalen die tot de stichting behoren, zoals de Facebookgroepen en –pagina’s, de LinkedIn-groep en pagina, Twitter en de website.

Het bestuur ziet toe op de werkgroep die de online community onderhoudt. Hoewel rollen van beheerders en moderators hierin overlap kennen, ligt de focus van beheerders meer bij het toezien op de cohesie in het aanbod en tussen moderators, en ligt de focus van moderators meer op de dagelijkse gang van zaken in de groepen.

Reglement online community

 • Topics aanmaken met een dubbele agenda of dubbelzinnige intentie om vervolgens over te gaan op een persoonlijke aanval of marketing en acquisitie is nooit toegestaan. Ook het toevoegen of privé aanschrijven van grote aantallen medegroepsleden voor marketing- en acquisitiedoeleinden is nooit toegestaan.

 • In de groepen geplaatste berichten elders delen, zoals op persoonlijk profiel of ter overname in een boek, al dan niet voor marketingdoeleinden, is nooit toegestaan. Wat in de groepen geplaatst wordt, blijft daar.

 • Evangelisatie, oftewel het promoten van een bepaalde religie of geloof en het werven voor aansluiting bij religieuze of politieke bewegingen in de brede zin van het woord is nooit toegestaan. De stichting is niet gestoeld op een religie of politieke stroming.

 • Alternatieve geneeswijzen promoten of het afraden van bijvoorbeeld de coronamaatregelen is zeer onwenselijk. Wij verwijzen altijd door naar de expertise van het reguliere zorgcircuit bij medische vraagstukken.

 • Voor juridische vraagstukken zullen we doorverwijzen naar de expertise van juristen.

 • Inhoud van privéberichten, directe (dreig)berichten, publieke represailles of andere wraakacties als topic plaatsen, al dan niet richting een bepaald persoon, is nooit toegestaan.

 • Negatieve interacties tussen aanwezigen, zoals roeptoeteren, stigmatiseren, bijten zonder onderbouwing, op de man spelen, op ruzie uit zijn, alleen maar klagen in plaats van doorscrollen bij een topic dat niet aanspreekt, en achteraf ook stalken zijn zeer onwenselijk.

 • Religieuze, stigmatiserende, provocatieve motivationals plaatsen zonder enige verdere onderbouwing of topic-introductie en het dumpen van links naar fake- of sensatienieuwswebsites is zeer onwenselijk. Dit heeft een negatieve weerslag op de zelfbeeldvorming van hoogbegaafden.

 • Structureel eigen (negatieve) reacties achteraf verwijderen waardoor reacties van een ander lid in een vreemd daglicht komen te staan is zeer onwenselijk.

 • Posts en reacties ten onrechte melden als misbruik is onwenselijk.

 • Profielen van beheerders en moderators blokkeren is nooit toegestaan. Dit bemoeilijkt het werk van beheerders en moderators.

 • Té veel topics starten wordt afgeraden om de diversiteit te handhaven en voldoende personen aan bod te laten komen. Afhankelijk van de algehele activiteit per groep is een richtlijn 2-5 topics per week maximaal.

 • Als professional vragen of een ander lid een privébericht kan sturen met de intentie om klanten binnen te halen is niet toegestaan in het grootste deel van de community. Het advertentiebeleid varieert met het specifieke doel van een groep en is weergegeven per onderdeel van de community in het overzicht daarvan op de website van de stichting. Hierbij geldt dat het grootste deel van de community geheel advertentievrij is. Klanten werven kan in Vraag & Aanbod, vacatures vervullen kan in Vacatures & Businesspartners.

 • Leden van de online community dienen te respecteren dat beheerders en moderators van de groepen niet 24/7 aanwezig zijn.

 • Personen die niet meer welkom zijn op bijeenkomsten vanwege zeer ongewenst of bedreigend gedrag aldaar, zijn ook niet welkom in de online community.

Uitvoer reglement online community

Wij hebben een aantal preventiemaatregelen en directe communicatiemogelijkheden tussen admins van de diverse groepen ingesteld om de sfeer in de groepen zo prettig en veilig mogelijk te houden.

 • Elke groep heeft minimaal twee vertegenwoordigers, waarvan minimaal één beheerder en waarbij de ander ook moderator kan zijn.

 • Elk community-onderdeel heeft een eigen messengerlijntje voor snel contact over groepsspecifieke zaken. In elk messengerlijntje is tenminste een bestuurslid aanwezig. De individuele groepen zijn elk onder één van de community-onderdelen geschaard. Deze onderdelen zijn Organisatie, Regio, Individu, Dubbel bijzonder, Levensfase, Interesse, Kind, Begeleiding & Dienst en Uitzonderlijk hoogbegaafd.

 • Beheerders en moderators staan voor platformbreed relevante zaken middels een werkgroep onderling en met het bestuur in contact.

 • Het beheerteam zal maatregelen overleggen bij overtredingen. Soms zijn dit eerst waarschuwingen, maar sommige activiteiten leiden tot een directe ban. Een ontstane situatie wordt altijd door meerdere beheerders of moderators beschouwd. Groepsleden die de het huishoudelijk reglement (blijven) negeren worden geblokkeerd en zijn daarna in geen enkele groep of selectief welkom, al dan niet tijdelijk, afhankelijk van de ernst en aard van de overtreding. Soms kan een ban tijdelijk van aard zijn, bijvoorbeeld een half jaar. Maatregelen worden genomen na overleg tussen de groepsvertegenwoordigers en andere bij het community-onderdeel betrokken vrijwilligers. Bij zeer ernstige overtredingen wordt het bestuur betrokken.

 • Om lid te kunnen worden van een Facebookgroep moeten de groepsspecifieke vragen, die automatisch worden gesteld via Facebook, beantwoord zijn. Voor lidmaatschap van sommige groepen is een extra motivatie vereist, omdat de doelgroep zeer specifiek is, of het onderwerp zeer kwetsbaar. Deze groepen zijn vaak ingesteld als geheim. Het doornemen van de specifieke groepsomschrijving is altijd zeer wenselijk. Deze staat ook op de website. Op WhatsApp worden nieuwe leden via een webformulier toegevoegd.

 • De content van de groepen is nooit ingesteld als publiek toegankelijk. Op zijn soepelst staan de groepen op besloten. Groepen met de meest gevoelige onderwerpen zijn geheim en zijn alleen op verzoek toegankelijk. Alleen van de Facebookpagina, de LinkedIn pagina en het Twitteraccount is de inhoud publiek zichtbaar.

 • Vóór toelating wordt elk profiel nog even gecheckt. Spamprofielen en profielen met een bedrijfsnaam worden geweigerd. Profielen die schuilnamen gebruiken worden in principe geweigerd, tenzij men anders in een zeer (levens)bedreigende situatie verkeert.

 • De beheerders en moderators moedigen leden aan om contact op te nemen bij conflicten in de groepen.

Dit document is in 2018 opgesteld door voorzitter Dr. Alice K. Burridge met inbreng van toenmalig secretaris Daniëlle Mers en penningmeester Jan Willem Lenting. Het is in april en juli 2019 uitgebreid op basis van de bevindingen van diverse organisatoren van bijeenkomsten. Het is in oktober 2019 aangepast op het vlak van vacatiegelden als vervanging van reiskostenvergoedingen. De clausule omtrent de coronamaatregelen is toegevoegd in november 2021.