Evenementen

In dit deelmenu vind je een overzicht van onze evenementen. We organiseren diverse bijeenkomsten om hoogbegaafden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. De bijeenkomsten zijn er voor hoogbegaafde volwassenen, uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen, jongvolwassenen, ouders van hoogbegaafde kinderen, hoogbegaafde gezinnen en/of hoogbegaafden met vergelijkbare interesses, zoals per bijeenkomst aangegeven. Hierbij hebben sommige bijeenkomsten een regionaal karakter, maar de bijeenkomsten voor specifieke minderheidsdoelgroepen, zoals uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen en jongvolwassenen, kennen een landelijk karakter.

Laagdrempelige bijeenkomsten voor informeel contact op gelijkwaardige basis. Soms hebben deze bijeenkomsten een thema, maar meestal niet en gaat het over van alles. Vaak is er een leestafel met boeken over hoogbegaafdheid en aanverwante onderwerpen ter inzage.

Activiteiten in de vorm van een dagje uit, zoals een gezamenlijke excursie met een bepaald thema of omtrent een gedeelde interesse.

Laagdrempelige spelletjesmiddagen of -avonden, dan wel LAN-parties waarbij de aanwezigen zelf (bord)spellen en games meebrengen.

Speciaal diner om geld op te halen voor Stichting Hoogbegaafd! Daarbij staat het genieten van zelfgemaakte gerechten met interessante tafelgesprekken centraal.

Onze symposia omtrent hoogbegaafdheid kennen een creatief karakter. Zo bevatten deze niet alleen lezingen, maar ook levensverhalen, voordrachten uit eigen schrijfwerk, theater en improvisatie.

Met onze aanwezigheid op externe activiteiten vergroten we de zichtbaarheid van Stichting Hoogbegaafd! Onze stands kunnen zich bevinden op evenementen van andere stichtingen of initiatieven zonder winstoogmerk.

Onze vrijwilligersactiviteiten zorgen voor verbinding tussen het bestuur en de overige vrijwilligers die actief zijn voor Stichting Hoogbegaafd! en zijn uitsluitend voor hen toegankelijk.

We willen vooral de “unusual suspects” de ruimte geven op onze symposia – of dat nou informatief is op basis van wetenschappelijke inzichten of een ervaringsverhaal is vanuit de eigen belevingswereld en interesses. In het geval van een lezing met een informatief karakter gaan we uit van wetenschappelijke standaarden.

>Meer

Was je aanwezig op een bijeenkomst van Stichting Hoogbegaafd! en wil je graag je ervaringen doorgeven? Dat kan voor de eerstvolgende online nieuwsbrief, als testimonial op deze website, of ter evaluatie van de vrijwilligers.

>Meer

Events

In this menu you find an overview of our events. We organize diverse meetups aimed at connecting gifted people in an accessible way. The meetups are organized for gifted adults, highly and profoundly gifted adults, young adults, parents of gifted children, gifted families and/or gifted people with shared interests, as indicated for each meetup. Some meetups are organized regionally, but meetups organized for specific minority groups, such as highly and profoundly gifted adults and young adults are organized nationally.