PRIVACYVERKLARING

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt de ANBI Stichting Hoogbegaafd! op deze pagina haar privacyverklaring beschikbaar.

1. Vertrouwelijkheid tussen donateurs, adverteerders, gebruikers en Stichting Hoogbegaafd!

Stichting Hoogbegaafd! en de donateur, adverteerder of gebruiker zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

De donateur, adverteerder of gebruiker zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hoogbegaafd!, geen mededelingen doen aan derden over de niet door Stichting Hoogbegaafd! zelf openbaar gemaakte aanpak, werkwijze en materialen, en zal haar materialen niet beschikbaar stellen aan derden.

Adresgegevens van adverteerders, periodieke donateurs en bezoekers grotere evenementen met inschrijfgelden worden verwerkt in facturen en het is wettelijk verplicht om deze zeven jaar te bewaren. Komt het niet tot een daadwerkelijke periodieke donatie of advertentie, worden deze gegevens na een half jaar en op verzoek eerder verwijderd.

2. Gegevensverwerking via online kanalen

Schrijvers voor Stichting Hoogbegaafd! stemmen in met openbare publicatie van hun artikelen op de website van de stichting. Zij krijgen daartoe een account op de website met de permissie om nieuwe artikelen in te dienen. Anonieme publicatie is alleen mogelijk via het beheerdersaccount van Stichting Hoogbegaafd!. Ook is crossposten vanaf eigen andere media mogelijk. Met het indienen van een artikel gaat de auteur akkoord met redactie waar nodig om de leesbaarheid en taalkundige correctheid te bevorderen en de privacy van eventueel benoemde personen of organisaties te waarborgen. Het intellectuele eigendom van de teksten ligt bij de schrijver en bij Stichting Hoogbegaafd!, waarbij het intellectuele eigendom van de schrijver dat van Stichting Hoogbegaafd! overschrijft. Dat betekent dat voor verdere verwerking van deze artikelen door Stichting Hoogbegaafd! altijd toestemming wordt gevraagd aan de schrijver, bijvoorbeeld voor ingesproken en in gedrukte publicaties uitgegeven versies. Het is de schrijver toegestaan om eerder gepubliceerde artikelen van de website te laten verwijderen, hoewel dat niet raadzaam is omdat de tekst waardevol is voor veel (hoogbegaafde) lezers. Dit is niet mogelijk bij publicatie in drukvorm. Stichting Hoogbegaafd! houdt zich afzijdig van wat de schrijver buiten de activiteit van Stichting Hoogbegaafd! en haar redactie met de teksten doet.

Ge√Įnteresseerden kunnen zich inschrijven voor nieuws- en artikelupdates via de website van Stichting Hoogbegaafd! door een mailadres in te vullen. Dit gebeurt op eigen initiatief en voor berichtcategorie√ęn naar keuze. De verkregen mailadressen worden slechts gebruikt voor waar de ge√Įnteresseerden hebben ingestemd, namelijk het ontvangen van updates, en worden op geen enkele wijze openbaar gemaakt. Ge√Įnteresseerden kunnen zich op elk moment zelf uitschrijven voor de updates. Dat kan via de website of via een willekeurig ontvangen update per mail. Gegevens van ge√Įnteresseerden die updates ontvangen worden niet verkocht aan anderen. Ook dienen deze nooit om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen.

Ge√Įnteresseerden kunnen via de website testimonials achterlaten en reageren op daar geplaatste artikelen. Testimonials en reacties worden openbaar geplaatst. Om een testimonial of reactie te verwijderen dient de schrijver ervan contact op te nemen met Stichting Hoogbegaafd!.

De website gebruikt cookies om haar functionaliteit te verbeteren. De website wist deze cookies een week na het geven van toestemming door de bezoeker en zal op dat moment opnieuw om toestemming vragen. De website heeft een beveiligde verbinding, te herkennen aan het slotje voor de URL.

De mate waarin de kanalen van Stichting Hoogbegaafd! openbaar zijn, verschilt:

 • De website, Facebookpagina, Twitter, LinkedInpagina, Instagram en SoundCloud zijn openbaar.

 • De LinkedIngroepen en de meeste Facebookgroepen zijn besloten. Ze tonen geen topics en reacties aan overige gebruikers van LinkedIn dan wel Facebook, maar wel de ledenlijst en groepsomschrijving. Ze zijn vindbaar voor overige gebruikers van LinkedIn en Facebook.

 • Sommige Facebookgroepen zijn geheim. Ze tonen geen topics, reacties, ledenlijst en groepsomschrijving aan overige gebruikers van Facebook. Ze zijn ook niet vindbaar voor overige gebruikers van Facebook en alleen met een motivatie naar het beheer toegankelijk.

Ge√Įnteresseerden kunnen, met passende intenties, op eigen initiatief lid worden van de besloten en geheime kanalen van Stichting Hoogbegaafd!. De daar geplaatste topics en reacties worden in geen geval gedeeld via enig openbaar kanaal van de stichting.

De antwoorden op de automatisch bij ieder lidmaatschapsverzoek voor besloten groepen gestelde vragen worden slechts gebruikt door het beheer om te besluiten of het lidmaatschapsverzoek passend is. Bij toelating tot of afwijzing voor de groep worden deze antwoorden automatisch verwijderd.

Gebruikers van enig kanaal van de stichting zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele verwijdering van hun bijdragen wanneer zij besluiten te vertrekken.

3. Gegevensverwerking op bijeenkomsten

Vertrouwelijke gesprekken tijdens bijeenkomsten van Stichting Hoogbegaafd! worden niet door de stichting vastgelegd of openbaar gemaakt. Als door ge√Įnteresseerden wordt gevraagd hoe het eraan toegaat op bijeenkomsten, zal de stichting slechts een sfeerimpressie geven. De stichting is niet verantwoordelijk voor communicatie over deze bijeenkomsten door deelnemers.

Stichting Hoogbegaafd! kan foto’s nemen tijdens bijeenkomsten. Deelnemers gaan hiermee akkoord bij aanmelding, maar kunnen ook aangeven dat zij expliciet niet gefotografeerd willen worden. Als Stichting Hoogbegaafd! foto‚Äôs van personen neemt tijdens bijeenkomsten of deze naderhand ontvangt, vraagt ze voor online plaatsing in nieuwsbrieven en andere updates, wanneer er toch nog onduidelijkheid of twijfel bestaat over de toestemming, nogmaals toestemming aan de betreffende aanwezigen. Bij bezwaar van bepaalde personen worden foto‚Äôs van deze personen niet gefotografeerd en bij bezwaar in een later stadium niet gepubliceerd.

Als Stichting Hoogbegaafd! vertegenwoordigd is op externe evenementen, georganiseerd door andere partijen, is zij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid omtrent het nemen van foto’s en de publicatie ervan. De aanwezigen zullen deze partijen zelf moeten benaderen voor deze informatie.

4. Gegevensverwerking bij wetenschappelijk onderzoek

In het geval van onderzoek naar hoogbegaafdheid, uitgevoerd ten behoeve van publicaties van Stichting Hoogbegaafd!, zorgt de stichting ervoor dat:

 • zij aan participanten communiceert door welke personen, op welke wijze en in wat voor soort beoogde publicatie(s) hun gegevens worden verwerkt;

 • zij een wetenschappelijke, integere manier van onderzoeken hanteert, uitgevoerd door personen die een Doctorstitel (PhD) bezitten of minimaal twee jaar bezig zijn met hun promotietraject;

 • zij antwoorden op¬†enqu√™tevragen in geanonimiseerde vorm kan opslaan, geanalyseerd en gerapporteerd conform de wetenschappelijke methode. De geanonimiseerde wijze vraagt deelnemende personen een random twaalfcijferige/letterige code in te vullen en ook nog voor zichzelf te registreren. Tijdens enig vervolgonderzoek kunnen terugkerende deelnemers deze code opnieuw opgeven. Zo kunnen deze nummers gelinkt worden om correlaties tussen verschillende onderzochte fenomenen te onderzoeken en de empirische waarde van het totaal te vergroten;

 • zij zich bij interviews met participanten onderwerpt aan hun privacywensen (anoniem, pseudoniem, voornaam of volledige naam);

 • zij zelf geen IQ-tests afneemt of hersenscans uitvoert;

 • zij de uitkomsten in het geval van rapportages op haar website beschikbaar stelt en anders kennis geeft van waar deze te vinden zijn.¬†De stichting kondigt dan via haar kanalen aan dat het onderzoek is gerapporteerd of gepubliceerd. In het geval van publicatie in een wetenschappelijk vakblad of als boek gelden de publieke toegangsvoorwaarden van de uitgeverij (open-access, dan wel pay-walled, dan wel te koop als gedrukt boek).

In het geval van opdrachten tot onderzoeksverspreiding tegen een donatie van de onderzoekende partij stelt Stichting Hoogbegaafd! als privacy- en integriteitsvoorwaarden dat:

 • de onderzoekende partij aan participanten communiceert door welke onderzoekers, op welke wijze en in wat voor soort beoogde publicatie(s) hun gegevens worden verwerkt;

 • de onderzoekende partij medewerkers betreft van een universiteit, onderzoeksinstituut of onderzoeksbureau, g√©√©n studenten;

 • de onderzoekende partij een wetenschappelijke, integere manier van onderzoeken (empirische informatie vanuit hersenscans en/of tests en/of enqu√™tes en/of interviews) hanteert waarbij het niet gaat om marktonderzoek t.b.v. een bedrijf of priv√©praktijk;

 • de uitkomsten, zoals rapportages, aan de stichting beschikbaar worden gesteld, of waar deze te vinden zijn. De stichting kondigt dan via haar kanalen aan dat het onderzoek is gerapporteerd of gepubliceerd. In het geval van een onderzoeksrapport heeft de stichting toestemming om deze ter publieke verspreiding op haar website te plaatsen. In het geval van publicatie in een wetenschappelijk vakblad of als boek gelden de publieke toegangsvoorwaarden van de uitgeverij (open-access, dan wel pay-walled, dan wel te koop als gedrukt boek).

5. Gegevensverwerking door derden

Gegevens worden gedeeld met derden vanwege wettelijke verplichtingen en in sommige gevallen voor redelijke organisatievoering van Stichting Hoogbegaafd! door bestuursleden en/of vrijwilligers van Stichting Hoogbegaafd!. Voor allen geldt een strikte geheimhoudingsplicht ten aanzien van de waarborging van uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Er gelden verwerkersovereenkomsten met:

 • ING Bank: verwerking van betalingen ‚Äď donateurs en adverteerders;

 • Boekhouder Nevia: inzage in financi√ęn ‚Äď donateurs en adverteerders;

 • TransIP webmail, Gmail en WordPress: opslag van gegevens uit contact- en inschrijfformulieren ‚Äď donateurs, adverteerders en overige ge√Įnteresseerden met een verzoek;

 • Laposta: opslag van namen en mailadressen voor het verzenden van updates ‚Äď ge√Įnteresseerden die zich hebben aangemeld;

 • JetPack: analyse van bezoekersgegevens van de website. Deze gegevens zijn geanonimiseerd tot het niveau van land van het IP-adres en welke pagina‚Äôs en berichten in welke frequentie zijn bezocht over een bepaalde tijdsperiode ‚Äď bezoekers van de website;

 • Onderzoekende partijen die hun onderzoek door de stichting laten verspreiden aan de hand van de richtlijnen conform Artikel 3¬†‚Äď onderzoeksparticipanten;

 • Personen die een vrijwilligersfunctie bekleden bij Stichting Hoogbegaafd!, namelijk bestuursleden, organisators van evenementen, beheerders van de online community, vormgevers en fotografen – deelnemers aan evenementen en/of de online community;

 • Sommige schrijvers in het geval er onder hun artikel een contactformulier staat dat direct naar hun adres verzendt ‚Äď reagerende ge√Įnteresseerden.

Ge√Įnteresseerden volgen of liken de social media kanalen van Stichting Hoogbegaafd! geheel vrijblijvend. Stichting Hoogbegaafd! is niet verantwoordelijk voor wat deze social media, zoals Facebook, doen met deze gegevens, bijvoorbeeld gebruiken voor algoritmes om aan de ge√Įnteresseerde vergelijkbare pagina‚Äôs of groepen te suggereren. Ge√Įnteresseerden kunnen deze kanalen op elk moment ontvolgen of unliken. Het staat Stichting Hoogbegaafd! vrij om volgers, likers of reageerders via social media te blokkeren of te rapporteren aan betreffende social media als zij de inhoud van hun reacties ongepast acht. Stichting Hoogbegaafd! is niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke rapportages door betreffende social media.

Deze privacyverklaring is opgesteld door Dr. Alice K. Burridge, bestuursvoorzitter van Stichting Hoogbegaafd!. In juli 2019 is deze met inbreng van vrijwilliger Kiki Scheepens uitgebreid.