De ontdekkingsreis door het hoogbegaafdheidsdomein leidt onvermijdelijk tot een ontmoeting met het begrip abstractie. Die ontmoeting kent twee uitersten. De een zal achter blijven in onbekendheid, terwijl de ander meteen zal begrijpen wat wordt bedoeld. Maar wat is abstractie nu precies en wat doet abstract denken met de mens?

Het weglaten van kwaliteiten of eigenschappen

Een simpele definitie van abstractie is ‘het weglaten van kwaliteiten of eigenschappen’. Zogezegd kan een auto dus worden geabstraheerd tot een ding. Van auto naar voertuig, van voertuig naar bewegend object, van bewegend object naar object, en van object naar ding. Daarmee wordt meteen het tegenovergestelde van abstractie zichtbaar, namelijk concretie. Als we immers hetzelfde rijtje teruglopen en kwaliteiten of eigenschappen toevoegen, dan maken we het ding concreet tot een auto.

Patroonherkenning door abstraheren

Het abstraheren als denkoefening is nuttig als we kwaliteiten of eigenschappen van dingen willen isoleren. De geïsoleerde kwaliteit of eigenschap kan vervolgens onderhevig worden gemaakt aan onze denkkracht. Hierin ligt in mijn optiek de oorzaak van patroonherkenning. Het continu abstraheren van de belevingswereld maakt dat de essentie van dingen gezien kan worden. Ofwel, de essentiële kwaliteit of eigenschap van een ding. De in het geheugen opgeslagen essenties van dingen worden vervolgens met elkaar vergeleken en vallen al dan niet samen tot een patroon.

Neem het simpele voorbeeld van het bekijken van de Olympische Spelen. Een concrete manier van kijken leidt tot de constatering dat elke sport eigen kwaliteiten of eigenschappen heeft en daarom verschillen de sporten van elkaar. Een abstracte manier van kijken leidt tot de constatering dat het bij de sporten altijd gaat om het leveren van een fysieke prestatie en daarom zijn alle sporten hetzelfde. In het laatste geval leidt het abstraheren van een één bepaalde sport tot het zien van één bepaalde essentie. Vervolgens worden andere sporten geabstraheerd en wordt dezelfde essentie waargenomen. En zo leidt abstraheren op vele vlakken tot patroonherkenning. Van het lezen van boeken tot het waarnemen van sociaal gedrag.

Groter machtsgevoel, maar minder vooroordelen

Abstract denken beïnvloedt de mens ook op psychologisch gebied. Een onderzoek onder studenten van de Universiteit van Amsterdam laat zien dat een abstracte mindset het machtsgevoel kan vergroten, de voorkeur voor machtsposities eveneens kan vergroten en kan leiden tot het gevoel van meer controle over de omgeving. De relatie tussen een abstracte mindset en machtsgevoel schijnt daarnaast twee kanten op te werken. Een abstracte mindset leidt tot een vergroot machtsgevoel, maar een machtsgevoel leidt ook tot een meer abstracte mindset.

Een ander onderzoek onder Amerikaanse kiezers laat zien dat mensen door een abstracte mindset minder vooroordelen kunnen gaan koesteren tegenover bepaalde groepen uit de samenleving. De afname in vooroordelen zou kunnen voortkomen uit een conflict tussen een abstracte sociale waarde en een concrete vooroordeel. Om in het voorbeeld van de Olympische Spelen te blijven, kan hier gedacht worden aan de sociale waarde van gelijkheid en het concrete vooroordeel van dopinggebruik door een wielrenner. Dat gaat niet zo goed samen en daardoor zou de abstracte waarde gelijkheid kunnen leiden tot het verdwijnen van het concrete vooroordeel van dopinggebruik door een wielrenner.

Overigens worden de proefpersonen in beide onderzoeken een abstracte of concrete mindset in geleid. Dat doen de onderzoekers onder andere door het stellen van vragen. In het geval van een concrete mindset wordt een how-vraag gesteld en in het geval van een abstracte mindset wordt een why-vraag gesteld. Daaruit en uit eigen ervaringen kan de conclusie worden getrokken dat het voeren van een gesprek op abstract of concreet niveau een invloed heeft op de mindset van de gesprekspartner. Daarbij is tevens de ervaring dat koetjes en kalfjes-gesprekken veelal plaatsvinden op concreet niveau.

Abstract denken behoort toe aan eenieder

Alles bij elkaar bezien kan worden opgemaakt dat abstractie een denkoefening is die de meeste mensen zou kunnen toekomen. Een ervaren gemak in het abstraheren brengt daarentegen een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Het laveren tussen abstractie en concretie kan immers gevolgen hebben voor zichzelf en voor een ander. Niet alleen op psychologisch gebied, maar ook door het bezitten van inzichten in de samenleving door patroonherkenning. Om deze redenen is abstractie een verschijnsel dat een morele benadering verdient.

De Groot EDH, 2013. Synesthesie en abstractie. Over de relatie tussen synesthesie en abstractie. BSc thesis, Universiteit Utrecht, Nederland.
Henderson MD, Wakslak CJ, Fujita K, Rohrbach J, 2011. Construal level theory and spatial distance. Implications for mental representation, judgement and behavior. Social Psychology 42(3):165-173.
Luguri JB, Napier JL, Dovidio JF, 2012. Reconstruing intolerance: abstract thinking reduces conservatives’ prejudice against nonnormative groups. Psychological Science 23(7):756-763.
Smith AJ, 2010. Aristotle on abstraction. PhD thesis, The Johns Hopkins University, Baltimore, USA.
Smith PK, Wigboldus DHJ, Dijksterhuis A, 2006. Abstract thinking increases one’s sense of power. Journal of Experimental Social Psychology 44(2):378-385.

Wij steunen jou. Steun jij ons ook?

NU DONEREN

© Tekst Nishant | Redactie Alice K. Burridge van Green Writing | Beeld Seth Matahelumual van Epicart | Stichting Hoogbegaafd!