SAMENWERKINGEN EN GERELATEERDE ORGANISATIES

STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden heeft zich ten doel gesteld om:

 • Wetenschappelijke kennis over zeer makkelijk en makkelijk lerenden en over het onderwijs dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen, te delen en breed te verspreiden;

 • Nieuwe wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en

 • Te bevorderen dat zeer makkelijk en makkelijk lerenden onderwijs wordt geboden dat aansluit bij hun leerbehoeften, waardoor hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk worden ontplooid (art. 29 lid 1a Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind).

De website Kenniscentrum voor makkelijk lerenden is bedoeld voor direct betrokkenen -zoals ouders, leerkrachten en docenten-, wetenschappers, (beleids-)medewerkers van scholen en samenwerkingsverbanden, pabo’s en de rijksoverheid, gezondheidszorg- en jeugdzorgmedewerkers en voor overige hulpverleners, betrokkenen en belangstellenden.

Het boek Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs van Willy de Heer is te koop in boekwinkels en in webwinkels.

Stichting Mensa Fonds

Wij zetten ons ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseren wij door kennis te verspreiden over hoge algemene intelligentie, maar ook door bijzondere prestaties aan te moedigen en projecten en onderzoek te ondersteunen.

Met het Mensa Fonds, opgericht in 2013, wordt er invulling gegeven aan het maatschappelijk gezicht van Mensa. Redenen voor oprichting waren onder andere, meer en beter inspelen op positievere beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen, de betekenis van zeer hoge intelligentie als kwaliteit voor de samenleving als geheel zichtbaar maken, en onderzoek en best practices mogelijk maken om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten. Zo genereren de jaarlijkse Mensa Fonds Awards aandacht voor ‘best practices’ op het gebied van onderwijs, werk en maatschappij.

De voorzitter van Stichting Hoogbegaafd! werd in 2016 genomineerd voor de Mensa Fonds Award in de categorie maatschappij.

Wiredtocreate

Wiredtocreate is een grassroots organisatie die culturele/creatieve concepten en projecten rond begaafdheid ontwikkelt en uitvoert. Onze missie is het vergroten van kennis en bewustzijn over begaafdheid en het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit in de samenleving.

Stichting TalentGift

Stichting TalentGift helpt onderwijs en talentontwikkeling voor (hoog)begaafde kinderen in Dordrecht en omgeving mogelijk te maken. Wij ondersteunen de Leonardoschool in Dordrecht door extra uitdaging op de terreinen kunst en cultuur, techniek en wetenschap te realiseren. In de toekomst zullen wij ook andere projecten steunen.

De Leonardoschool in Dordrecht biedt basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Door gebrek aan erkenning in het reguliere onderwijs lopen deze kinderen vaak vast. Op de Leonardoschool Dordrecht krijgen hoogbegaafde kinderen een aangepast onderwijsprogramma dat is afgestemd op hun intelligentie en interesse. Zij werken in een uitdagende leeromgeving en kunnen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Daarvoor zijn klassen van gemiddeld 21 kinderen noodzakelijk.

Uitgangspunt is dat hoogbegaafde kinderen op een andere manier leren. Door uit te gaan van het geheel, zien de kinderen waar hun leerproces uiteindelijk toe leidt. Op basis hiervan nemen zij vervolgens de stappen die nodig zijn om dit doel te bereiken.

Het reguliere onderwijsaanbod vormt een belangrijke basis, maar wordt beknopt en versneld aangeboden. Daardoor is er bijvoorbeeld ruimte voor extra vakken als filosofie, schaken, ICT, techniek en vreemde talen (Engels, Spaans). Er wordt gewerkt met een aangepast thematisch curriculum. Al deze aanpassingen brengen natuurlijk extra kosten met zich mee.

Stichting Wezenlijk

De kennis over hoogbegaafdheid en hoogbegaafden (die volgens de onderzoekers uit 2 à 3 procent van de Nederlandse bevolking bestaat), is in de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Alleen het hebben van kennis is onvoldoende.

Om deze doelgroep te kunnen begeleiden, is een andere manier van benadering nodig. Want we zien, horen of lezen regelmatig dat ouders, docenten of hulpverleners met hun handen in het haar zitten als ze met deze doelgroep te maken hebben.

Hoogbegaafdheid omvat meer dan alleen een hoge intelligentie. Waar dus de kennis van de theorie in een stroomversnelling raakt, gaat de begeleiding in de praktijk van hoogbegaafden stroef. Dit betekent dat wij vaardigheden kunnen aanleren of versterken indien wij meer bewust gaan verkennen. We zeggen expliciet verkennen, omdat je bewust in de belevingswereld van hoogbegaafden moet stappen om hen te kunnen begeleiden en in de samenleving voorzieningen voor hen te scheppen.

Deze bewustwording moet in samenhang gebeuren met toegepast begeleiden en steunen van hoogbegaafden. Maar hoe kunnen we dat effectief en zo efficiënt mogelijk doen? Hierbij wil Stichting Wezenlijk graag haar aparte bijdrage leveren en organiseert ze speciaal voor deze doelgroep workshops zoals Crea Cookies, Naamgedicht en Schrijven.

Bekina

Bekina vzw is een vereniging die al sinds 1985 activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren die hoogbegaafd of uitzonderlijk getalenteerd zijn. Ook hun ouders, leerkrachten en opvoeders kunnen bij Bekina terecht omdat hoogbegaafde en getalenteerde jongeren en kinderen specifieke noden hebben.

Hoogbegaafdheid is geen “luxeprobleem”, een aangepaste aanpak is vaak nodig. Zoniet kan de ontwikkeling van een kind of adolescent misschien wat ontsporen. Onderpresteren, depressie, gepest worden, uitgesloten worden, zich onbegrepen voelen … dat wenst geen enkele ouder zijn kind toe, noch een leerkracht of opvoeder zijn leerlingen.

Ons doel is de opvang en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en adolescenten te bevorderen. Dit geldt ook voor de onderpresteerders onder hen die door hun hoogbegaafdheid eventueel in moeilijkheden komen met de omgeving. Bekina wil bijdragen tot hun maximale zelfontplooiing opdat zij hun bijdrage aan de maatschappij optimaal kunnen realiseren met verantwoordelijkheidszin in een geest van begrip en respect. Onze pijlers: de leden staan centraal, ondersteuning voor leerkrachten en opvoeders, wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen, wegen op het beleid.

Stichting StiBCO

De Stichting StiBCO is in december 1988 opgericht met als doelstelling het belangeloos bevorderen van kinderen, jongeren en hun ouders met betrekking tot de cognitieve, sociale, emotionele en affectieve ontwikkeling, onder meer door het bestuderen, ontwikkelen en verspreiden van het concept Mediërend Leren onder volwassenen, waaronder professionals, en alle daarbij behorende inzichten, theorieën en methodieken. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Uit deze algemene doelstelling komt de specifieke missie van StiBCO voort: Het opleiden en begeleiden van verzorgers (ouders/docenten/medewerkers van instellingen), die werken met mensen met achterstanden in hun ontwikkeling, of juiste een forse voorsprong hebben, of mensen met een gedragsmatig of cognitief probleem, opdat zij zich, in emancipatorische zin, verder kunnen ontwikkelen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

Hiervoor ontwikkelt en verspreidt StiBCO concepten, methoden en instrumenten die passen binnen een sociaal-constructivistisch ontwikkelend perspectief (gebaseerd op L. Vygotsky en o.a. verder uitgewerkt door P. Klein. D. Tzuriel, C. Haywood, R. Feuerstein). Kenmerkend voor ‘ontwikkelingsgericht’ opvoeden en onderwijzen, is de nadruk die wordt gelegd op het verwerven van leer- en denkstrategieën (cognitieve functies en executieve functies) samen met een volwassene of leeftijdgenoot, binnen een betekenisvolle en liefdevolle leeromgeving.

Landelijk Netwerk HB-HO

Het Landelijke Netwerk HB-HO heeft in het kader van inclusie en studiesucces als missie om enerzijds hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs op maat te begeleiden, ter bevordering van welzijn, professionele ontwikkeling en studiesucces. Anderzijds wil het netwerk kennis van en begrip voor hoogbegaafde studenten bevorderen.

Om het welzijn, de professionele ontwikkeling en het studiesucces van hoogbegaafde studenten te begeleiden en te verhogen, is het noodzakelijk om draagvlak te creëren en deskundigheidsbevordering te stimuleren bij alle teams die betrokken zijn binnen het hoger onderwijs, zoals docententeams, decanen, managementteams, studieloopbaancoaches en studieadviseurs.

Het Landelijk Netwerk HB-HO heeft als doel de problematiek te verhelderen, waarmee de doelgroep tijdens hun studie te maken heeft, bv. geen aansluiting vinden bij studiegenoten, cognitief niet uitgedaagd worden, demotivatie, problemen binnen de executieve functies, uitstelgedrag, faalangst of perfectionisme welke leiden tot studievertraging of studieuitval.

Het signaleren, erkennen en op maat begeleiden van hoogbegaafde studenten naar studiesucces, vereist professionalisering. Het ontwikkelen en aanbieden van expertise is één van de doelen van HB-HO, zodat deze grote talenten niet verloren gaan, maar juist tot hun recht komen.

Het verrijken van het curriculum van lerarenopleidingen en opleidingen, verwant aan onderwijs en hoogbegaafdheid (zoals de opleidingen psychologie, pedagogiek en orthopedagogiek, etc.) is tevens een doel, opdat deze studenten zelf beter begeleid worden, en zij hun toekomstige leerlingen of cliënten op maat kunnen begeleiden.

HB-HO heeft daarnaast als doel onderzoek te doen naar hoogbegaafdheid in relatie tot hoger onderwijs, onderzoek te stimuleren informatie hierover te delen en verspreiden.

IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen)

Het IHBV meent dat veel hoogbegaafde volwassenen in de maatschappij hun talenten en capaciteiten nog onvoldoende kunnen of mogen benutten. Voor zowel het belang van de maatschappij als voor de het persoonlijk geluk van de hoogbegaafde volwassen zelf wil het IHBV hier verandering aan brengen.

Op basis hiervan formuleren we de volgende visie en missie:

Het IHBV gaat uit van een brede omschrijving van hoogbegaafdheid. Om optimale gedachtevorming te bevorderen en om niet bij voorbaat allerlei mensen en aspecten van hoogbegaafdheid uit te sluiten. Het zgn. Delphi-model is een voorbeeld van een brede opvatting van hoogbegaafdheid:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

M.B.G.M. Kooijman-van Thiel, 2008

Stichting IQ+

Stichting iQ+ heeft het streven de handen van professionals, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders ineen te slaan om het pad voor het hoogbegaafde kind te banen, zodat het intellectuele talent tot bloei komt.

Wij brengen alle professionals en relevante organisaties in de regio in kaart en fungeren graag als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in alle informatie en kennis rondom hoogbegaafdheid.

Parentibus

Parentibus is een oudervereniging met een missie.

De missie van de oudervereniging is het verenigen van ouders van hoogbegaafde leerlingen om te zorgen dat alle hoogbegaafde leerlingen in het  noorden van Nederland hoogbegaafd onderwijs kunnen (blijven) volgen en dat de kwaliteit van dit onderwijs behouden blijft of waar mogelijk bevorderd wordt.

De vereniging heeft als doel de continuïteit en kwaliteit van het voltijds onderwijs voor hoogbegaafden in Noord-Nederland te waarborgen en, waar mogelijk, te verbeteren.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • collectief op te treden als ouders of verzorgers van kinderen die voltijds onderwijs voor hoogbegaafden volgen;

 • zorg te dragen voor aanvullende benodigde middelen of diensten teneinde de continuïteit en kwaliteit van het voornoemde onderwijs te garanderen of te verbeteren;

 • een communicatie-orgaan te zijn tussen enerzijds ouders en anderzijds onderwijsinstellingen. Wij streven ernaar als vereniging een zichtbare en serieuze gesprekspartner te zijn;

 • het bevorderen van een positieve en constructieve betrokkenheid van ouders bij onderwijs aan hoogbegaafde kinderen;

 • het op een positieve wijze onder de aandacht – van het publiek en beleidsmakers – brengen van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen;

 • toegankelijk te zijn voor ouders en andere belangstellenden over zaken met betrekking tot hoogbegaafde kinderen.

Oudervereniging Pharos

Pharos is een oudervereniging zonder winstoogmerk van- door en voor de leden met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is er voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Het doel van de vereniging is het bevorderden van het herkennen, erkennen en het op een positieve manier omgaan met het hoogbegaafde kind. De vereniging is statutair opgericht op 16 februari 1986 en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Onder de landelijke vereniging zijn er regio’s waarbinnen activiteiten worden georganiseerd. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar vind de directe interactie met de leden plaats. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van informatie door het organiseren van lezingen en het bevorderen van onderling contact tussen de leden door het organiseren van activiteiten.

Choochem

Choochem is een landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

 • het helpen en stimuleren van hoogbegaafde christenen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun mogelijkheden en persoonlijkheid;

 • het bevorderen en verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid;

 • het ondersteunen van ouders en begeleiders van hoogbegaafde kinderen.

International High IQ Society (IHIQS)

IHIQS begon in 2000 als de New York High IQ Society. Tegenwoordig wordt IHIQS vanuit Nederland bestuurd. Je kunt lid worden als je een intelligentieniveau tot de top 5% van de populatie behoort.

Het doel van de vereniging is om hoogintelligente mensen hoofdzakelijk online te verenigen en om onderling discussies over allerlei onderwerpen te voeren. IHIQS kent een sterk internationaal karakter en heeft duizenden leden van over de hele wereld.

Mensa Nederland

Iedereen die op een IQ-test in de hoogste twee procent van de bevolking scoort, kan lid worden van Vereniging Mensa. Opleidingsniveau, achtergrond, politieke voorkeur, leeftijd en culturele achtergrond maken niet uit. Waarom iemand lid zou willen worden, is voor iedereen anders. Leden benoemen nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging en het vinden van gelijkgestemden. Veel hoogbegaafden zoeken een plek waar ze zich thuis voelen en/of waar ze meer leren over het hebben van een hoog IQ. Mensa wil dat thuis graag bieden.

Wat voor mensen ontmoet je daar? Dat is misschien wel het mooiste van Mensa. Omdat we maar één selectiecriterium hebben, zijn onze leden net zo divers als de Nederlandse samenleving. De grote verscheidenheid aan persoonlijkheden, achtergronden en levensstijlen zorgt ervoor dat onze bijeenkomsten in ieder geval nooit saai zijn. En dat is fijn voor mensen die nieuwsgierig zijn en afwisseling zoeken.

ZELFSTANDIGE ONDERNEMINGEN, MAATSCHAPPEN EN BEDRIJVEN

Green Writing

Taal leeft en doet leven. Communicatie is meer dan een serie woorden. Het is het vormen van een geheel, precies zoals je dat bedoelt. Dat vergt begrip van je wensen en doelen.

Goede teksten vergroten je kansen en je bereik. Het is een kunst om de juiste woorden te vinden, naadloos aansluitend op je boodschap. Op die manier wordt je tekst onderscheidend, origineel, vakinhoudelijk correct en goed afgestemd op je doelgroep.

Green Writing, opgericht door Alice K. Burridge, kijkt met een frisse blik naar je tekst. We denken in mogelijkheden. We vragen door. We hebben oog voor je missie en voor de wereld waarin je leeft. We schrijven en vertalen je teksten vanuit je duurzame boodschap. Zo blijven je teksten niet alleen vandaag, maar nog veel langer sterk en scherp.

We werken zo veel mogelijk samen met native speakers en mensen met vakkennis. We gaan graag duurzame, structurele samenwerkingen aan, want op die manier wordt ontwikkeling zichtbaar.

Green Writing werkt onder andere aan teksten over begaafdheid en talentontwikkeling. Veel (top)talenten lopen vast omdat ze zich niet optimaal kunnen ontplooien en zich niet erkend voelen. Hoe kan talent optimaal tot ontwikkeling komen? We werken bijvoorbeeld graag aan teksten over talentontwikkeling en HR, vacatureteksten om echt talent aan te trekken en teksten over opvoeding en onderwijs dat jong talent optimaal tot ontwikkeling brengt. Voor Stichting Hoogbegaafd! wordt de redactie van online artikelen verzorgd door Green Writing.

Waves & Currents

Leuk je te ontmoeten. Ik ben Alice Burridge. Ik werkte jarenlang in de wetenschap. In 2012 startte ik met wat nu Stichting Hoogbegaafd! is. Deze expertise breng ik mee naar het levenswerk dat je nu voor je ziet: Waves & Currents.

Met Waves & Currents begeleid ik (uitzonderlijk) hoogbegaafde volwassenen, intelligente, getalenteerde ondernemers en slimme wetenschappers met persoonlijke ontwikkeling in hun leven, werk en onderneming. Ook sta ik personen en organisaties die hen faciliteren bij om dat zo optimaal mogelijk te doen.

 • Persoonlijke ontwikkeling. Juist (hoog)begaafde personen moeten alle kansen nemen om het beste te halen uit hun persoonlijke en maatschappelijke leven. Niet gebaseerd op verwachtingen van anderen, wél op basis van eigen interesses en keuzes. Ik zorg ervoor dat hoogbegaafden in dit veranderproces hun eigen grote denkkracht optimaal benutten. Want juist op die manier komen zij het beste tot ontwikkeling.

 • Kennisontwikkeling. Er gaan veel mythes rond over hoogbegaafdheid. Ik faciliteer met mijn literatuurservice en met mijn artikelen dat mensen zich grondig kunnen inlezen. Ook ben ik in te huren als spreker om organisaties te informeren over hoe zij hoogbegaafdheid kunnen herkennen en hoogbegaafden beter kunnen faciliteren.

Talentvol

Verveeld, uitgeblust of hyperactief gedrag, eindeloze vragen, niet te straffen of net perfect aangepast gedrag, toont vaak niet wat hij kan, onthoudt alles, perfectionistisch, heel medelevend, intens, zit soms op een andere planeet, voelt zich niet begrepen, kan het moeilijker maken dan het is maar doet het moeilijke met gemak,…

Je kind is hoogbegaafd, of dat denk je toch. Maar is een test altijd nodig? En wat wil dat cijfer nu echt zeggen? We nemen de levensloop van je kind even onder de loep en kijken naar wat de beste oplossing is voor jou en je kind.

Stap voor stap gaan we door het proces: wat betekent het om hoogbegaafd te zijn, wat heeft mijn kind nodig, welke rol kan je als ouder hierin spelen, wat is het verschil tussen een IQ van 130 en 145 of hoger, wat mag je verwachten van school, …  Indien nodig, wordt er doorverwezen naar andere professionals.

Terpstra Legal

Visie met recht: Wij maken het recht toegankelijk en kijken samen met u naar de beste oplossing. Waar anderen ophouden met kijken, kijken wij verder. Zo maken wij risico’s zo klein mogelijk. We zijn gevestigd op de Utrechtse Heuvelrug maar we werken landelijk. Vaak kan een consult ook telefonisch plaatsvinden.

Terpstra Legal biedt juridisch advies, bemiddeling en rechtshulp op het gebied van onderwijs, bestuursrecht en civiel recht. Daarnaast worden onze juristen regelmatig ingezet voor interim-opdrachten. Bij Terpstra legal werken 3 juristen en 1 paralegal met elk hun eigen expertise: mr. Fleur Terpstra (Onderwijsrecht en algemeen civiel recht), mr. Marjolein Gardenier (bestuursrecht) en mr. Jill Stein (jeugdrecht). Onze paralegal is Ingeborg de Groot. Zij heeft zelf een onderwijsachtergrond en veel ervaring met het begeleiden van hoogbegaafden. Ingeborg en Fleur werken nauw samen in de onderwijszaken en zoeken naast juridische oplossingen ook naar maatwerk door middel van bemiddeling.

Onze doelgroepen zijn er meerdere: ouders en leerlingen, studenten, onderwijsinstellingen, overheden, en het MKB. Sommige medewerkers zijn zelf hoogbegaafd.

PAGINA’S, BLOGS EN COMMUNITY’S

Taalprofessionals

De Facebookcommunity Taalprofessionals is bedoeld voor zelfstandig ondernemende taalprofessionals en mensen die dat willen worden. Hier vind je medemensen die vertalen, schrijven en communicatie een warm hart toedragen en deze activiteiten verrichten op een manier die voor iedereen, inclusief henzelf, eerlijk is. In deze groep bevorderen we dan ook het vragen van eerlijke prijzen, die nogal eens onder druk staan.

Deze groep is voor jou als zelfstandig journalist, boekauteur, copywriter, tekstschrijver, redacteur, corrector, persklaarmaker, vertaler, transcreator, tolk, spreker in de taalkunst, communicatieprofessional, contentmanager en/of social mediabeheerder. Je bent ook welkom als beeldprofessional die veel met taalprofessionals samenwerkt, bijvoorbeeld als DTP’er, illustrator en/of fotograaf.

Je bent bovendien nieuwsgierig, creatief, interdisciplinair en gericht op een duurzame toekomst.

Onze eerlijke en duurzame aard komt terug in het karakter van deze groep. We moedigen elkaar hier aan en vieren samen onze successen.

Dagboek van een dertiger

Niemand houdt de tijd tegen.

Iedereen met een redelijke gezondheid en zonder ongelukken wordt dertig of is die leeftijd al gepasseerd. Wat gebeurt er met het aanbreken van de tijd als dertiger? Daarover gaat Dagboek van een dertiger.

Deze pagina is geschikt voor iedereen in de dertig, iedereen die zich dertiger voelt of iedereen die dit ambieert.

Specifieke interesses die aan bod kunnen komen zijn onder andere het ondernemerschap, het schrijverschap, kunst en creativiteit, de academische wereld, gewenste en ongewenste kinderloosheid, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, gender (non-binair gedachtegoed), relaties, sport en social media.