Hoogbegaafd! Bericht van het bestuur: Brievenactie

Er is een actie gaande omtrent passend onderwijs voor hoogbegaafden. Er moeten volgens de initiator brieven geschreven worden naar “scholen, gemeentes, samenwerkingsverbanden, het ministerie en misschien de tweede kamer fracties” (sic). Het is een nobel streven om op deze manier naar erkenning te zoeken voor “de” situatie van hoogbegaafden in het onderwijs. Het sluit ook goed aan bij de verdrietige en boze sentimenten die gepaard gaan met de soms zo onrechtvaardige, haast kafkaëske toestanden waarvan hoogbegaafde kinderen de dupe worden. Maar we vragen ons af of het effect heeft.

Wij hebben als organisatie geen brief gestuurd. Als naast alle individuen ook een organisatie een brandbrief stuurt, komt deze organisatie buitenproportioneel veel in de schijnwerpers. Het is niet zo dat enige organisatie de oplossingen voor ieder hoogbegaafd individu hapklaar kan voorschotelen. In dat geval waren alle misstanden wel opgelost. Een organisatie neemt met zo een brief bovendien een gemiddelde van al die individuele situaties waar het om gaat. Hiermee komt er geen verandering in “de” situatie voor hoogbegaafden in het onderwijs. Dit gevolg wijkt af van hoe de starter van de brievenactie deze heeft bedoeld. Die heeft het namelijk over “persoonlijke verhalen“.

Wij nemen niet de regie van andermans, soms heel lastige situatie over. Wel bieden we graag een klankbord. Als je wacht en probeert het lot van zoveel individuen volledig in handen te leggen van een log systeem en politiek apparaat, verandert er niet snel iets aan al die individuele situaties. Dit wordt versterkt als je als hoogbegaafdenorganisatie al die individuele situaties overmatig generaliseert om maar een punt te kunnen maken. Dit kan zelfs het tegenovergestelde resultaat hebben en onwil genereren bij instanties: daar heb je die irritante hoogbegaafden weer. Het kwaad geschiedt dan, houdt aan en verergert, en vele hoogbegaafde kinderen blijven getraumatiseerd raken door niet passend onderwijs en aanhoudende schending van hun basisrechten als kind.

Wij bieden een sociaal netwerk waarbij zich inmiddels meer dan 8000 mensen hebben aangesloten, zowel hoogbegaafden voor zichzelf als ouders van hoogbegaafde kinderen. Binnen dit netwerk versterken, informeren en adviseren mensen elkaar met respect voor elkaar en voor het gegeven dat iedereen anders is en de hoogbegaafde diversiteit groot is. Vanuit die diversiteit lopen individuele situaties en behoeften van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs enorm uiteen. Mensen krijgen de ruimte om uit te wisselen over hun individuele situaties, waaronder ook hoogtepunten, in onze groepen voor ouders en onderwijs. Ouders kunnen uitwisselen over ervaringen op bepaalde school in onze regionale groepen. Bovendien brengen we ook graag ouders van zeer en uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen met elkaar in contact. Het is namelijk niet zo dat voltijds hoogbegaafdenonderwijs in al haar verschijningsvormen passend is voor alle hoogbegaafde kinderen. Zeer en uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen vallen daar vaak ook weer buiten. Gelukkig zien wij meerdere onderwijsvormen ontstaan die weer voor een ander stukje (hoogbegaafde) diversiteit passend is, met dank aan diverse creatieve en oplossingsgerichte denkers.

We zien en bewonderen de vele ouders die dagelijks vechten voor de onderwijs- en emotionele behoeften van hun hoogbegaafde kind(eren). Het bereiken van persoonlijke hoogtepunten vergt een brede blik op alternatieve mogelijkheden en een grote individuele oplossingsgerichtheid. Het zijn de ouders die weigeren het lot geheel in handen te leggen van een niet-specialist die toevallig op een potentiële sleutelpositie terechtgekomen is.

Besef je als ouder van een hoogbegaafd kind dat je een sleutel draagt die meestal niet op het slot past van de deur die de houder van een sleutelpositie tracht te bewaken. Kijk daarom ook breed, verlies je niet in het dagelijks gevecht, maar zoek naar duurzame oplossingen waarin de sociale en emotionele behoeften van het hoogbegaafde kind centraal staan. Hoogbegaafde kinderen zijn een groot kapitaal voor de toekomst. Oplossingen en mogelijkheden zijn er, ook als de situatie uitzichtloos lijkt, maar ze zijn niet eenduidig en zeker niet altijd eenvoudig waar te maken.

Hoogbegaafden vormen een minderheid in de maatschappij en dat zullen ze blijven. Ze worden niet altijd gezien en dat zal zo blijven. De maatschappij heeft “regels”. Waar hoogbegaafde volwassenen buiten de “regels” vallen, kunnen zij uitstekend tussen de regels door lezen, zodra zij zich bewust zijn van hun capacteiten. Ze kunnen bovendien fantastische nieuwe stukjes aan de maatschappij toevoegen vanuit hun unieke en diverse zijnswijzen en zelfs verworden tot grote drijfveren in de maatschappij: mensen die niet slechts denken in idealen, maar ook daadkrachtig zijn. Deze hoogtepunten moeten niet vergeten worden.

Maar de kiemen van die maatschappelijke drijfveren, hoogbegaafde kinderen, moeten de gelegenheid krijgen zich veilig te ontwikkelen en dat kan niet in het keurslijf van niet-passend onderwijs. Er geldt immers leerplicht. Deze moet geen belemmerende factor worden in de werk- en relationele vrijheid van later.

Ouders, onderwijzers, begeleiders van hoogbegaafde kinderen; hoogbegaafde volwassenen: wacht niet tot de politiek het voor je gaat oplossen. Wees de verandering die je zelf graag ziet, in samenwerking waar nodig en wenselijk. Sta samen sterk met oog voor elkaar.

Het bestuur van Stichting Hoogbegaafd!

Alice (auteur), Daniëlle, Jan Willem

Print Friendly, PDF & Email
By |2018-02-01T21:57:03+00:00september 21st, 2017|Nieuws|0 Comments

About the Author:

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden, ouders en begeleiders van hoogbegaafden en overige geïnteresseerden. Dat doen we met bijeenkomsten, een diverse online community, het schrijven van online artikelen, het onderhouden van een kennisportaal en het onderzoeken van bepaalde deelaspecten van hoogbegaafdheid. Empathie & Vertrouwen, Inclusie & Diversiteit, Integriteit & Discretie, Grondigheid & Wetenschappelijkheid zijn onze kernwaarden. We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en kritische wijze ons netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden. We kijken verder dan een IQ-score: een hoogbegaafde is een hoogbewust persoon, soms ontestbaar. We benaderen hoogbegaafdheid als een positieve kwaliteit waarmee we als drijfveren middenin de maatschappij staan.

Geef een reactie